COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Portal de transparència

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Portal de transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTRCAT).

La LTRCAT és aplicable als col·legis professionals en allò que afecti l'exercici de llurs funcions públiques (art. 3.1, lletra b).

Són activitats subjectes a Dret Administratiu i sobre les que el Col-legi ha d'informar, en els termes establerts a la LTRCAT, les següents: la col·legiació; la inscripció en el registre de societats professionals; l'ordenació de l'activitat professional; l'exercici de la facultat disciplinària en l'ordre professional i col-legial; el visat de treballs professionals; la col·laboració amb les Administracions Públiques en l'exercici de funcions públiques; així com qualsevol altra funció subjecte a Dret Administratiu.

 

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Presentació de la Institució i dades de contacte

Funcions públiques del Col·legi

La informació econòmica i col·legial la trobareu a la memòria

Estats Financers del Col·legi

Finestreta única

 

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA COL·LEGIAL

Les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l'exercici de les funcions públiques col·legials, és a dir, de l'exercici de les seves potestats administratives, de conformitat amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, el 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'exercici d'aquest dret no resta condicionat a la concurrència d'un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels majors de 16 anys.

Per altra part, l'exercici d'aquest dret podrà ser denegat o restringit per les causes expressament previstes a la llei, entre les que es troben el coneixement d'informació sobre la investigació o la sanció d'infraccions disciplinàries, o bé pugui comportar un perjudici als drets de propietat intel·lectual i industrial dels documents tècnics de les persones col·legiades.

Per poder exercir el seu dret d'accés a la informació pública, la petició es podrà fer per qualsevol mitjà, sempre que permeti la constància de la identitat del sol·licitant, informació precisa a la qual es vol tenir accés, forma o formats en què prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions.

Tot i que no és necessari motivar la sol·licitud d'accés a la informació ni cal que existeixi un interès personal, és recomana que s'exposin els motius pels quals se sol·licita la informació, per facilitar la resposta de la sol·licitud.

ENGINYERSGI activarà els procediments a la recepció de la seva sol·licitud per resoldre la mateixa.

Si la seva sol·licitud està formulada en termes imprecisos o massa genèrics, contactarem amb vostè per tal de demanar-li que concreti la informació a la que vol tenir accés. En aquesta situació, vostè disposarà d'un termini no inferior a 10 dies per concretar la informació sol·licitada. En cas de què no es doni compliment a la petició de concreció dins del termini concedit a tal efecte, es considerarà que ha desistit del procediment i es procedirà a l'arxiu del mateix, que no exclourà el dret de presentar una nova sol·licitud que compleixi els requisits establerts.

En el cas que la sol·licitud d'informació pública afecti a drets o interessos de tercers, i aquests siguin identificables, se'ls ha de donar trasllat de la sol·licitud per fer al·legacions.

Finalment, en el cas de què no s'atengui la seva petició d'accés a la informació, li serà notificat expressament resolució motivada, contra la que podrà interposar els recursos corresponents, que seran indicats a la pròpia resolució dictada.

POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, ENGINYERSGI informa:

 
Responsable del tractamentCol·legi d'Enginyers Tècnics Indsutrials de Girona
FinalitatGarantir un correcte tractament de les vostres dades de caràcter personal en relació a la
prestació de serveis d'ENGINYERSGI
LegitimacióEl tractament de les dades queda legitimat en els supòsits previstos a l'article 6 del RGPD, així com pel consentiment de l'interessat que atorga acceptant aquesta comunicació.
Drets

Podreu accedir, rectificar, suprimir i oposar-vos al tractament de les vostres dades, així
com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, aportant còpia del seu DNI.

Podreu exercir els seus drets mitjançant escrit adreçat a ENGINYERS.GI
cetig@cetig.cat

ConservacióEl període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

L'objectiu és garantir i protegir el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu dret a l'honor i intimitat personal i familiar.

L'entitat es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal únicament per aquella finalitat per la qual hagin estat recollides informant en tot cas als seus usuaris dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; així com, també, del dret a la supressió de les dades (dret a l'oblit), dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades.

Així mateix, no cedirà les dades a cap empresa, organisme ni entitat tret que es disposi del consentiment exprés de l'interessat o bé així ho prevegi la normativa vigent.

Normativa aplicable

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)

- Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col-legis professionals (catalana)

- Estatuts del Col·legi

- Codi deontològic

 

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

El col·legi és membre de:

  • Associació de la Taula de l'Enginyeria de les Comarques Gironines TEG
  • Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG
  • Tribunal Arbitral de Girona TAG
  • Agency for Qualitification of Professional Engineers AQPE
  • Comissió executiva de PIMEC

b) Dret d'accés a la informació pública col-legial (redireccionar al Títol III de la Llei de la transparència)

cerca avançada: Portal de Transparència


Total registres: 1

Pàgina 1 de 1

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST