COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Cens de pèrits judicials, pèrits a tercers en procediments d'Hisenda i pèrits notarials

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Pèrits judicials

Anualment el Departament de Justícia actualitza les llistes de pèrits judicials d'acord amb la informació que prèviament validem els Col·legis professionals. Si esteu interessats/des a constar a aquestes llistes cal fer arribar el corresponent formulari al Col·legi dins els terminis que ens marca Justícia.


Us recordem que:

  • La inclusió a les llistes de pèrits judicials és totalment voluntària. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes, està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. Només es podrà excusar el nomenament per les causes establertes a la LEC. En cas de no acceptació del nomenament sense causa justificada, el pèrit perdrà el torn de la llista i, en cas de reiteració, podrà ser exclòs de la mateixa.
  • Segons el que disposa l'Art. 4 de la Instrucció 5/2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial, la indicació de l'àmbit territorial d'actuació dels pèrits s'ha de fer en funció del domicili professional. Per tant s'ha de tenir en compte, en fer la selecció de partits judicials i de gerències (àmbit Ordre JUS7419/2009), que el desplaçament no sigui un impediment per a l'acceptació de l'encàrrec (tant en els supòsits dels art. 341 i ss de la LEC com de l'Ordre JUS/419/2009)
  • L'adreça que s'indiqui al formulari ha de ser la corresponent al domicili professional.

 

 

Pèrits a tercers

Les taxacions pericials contradictòries són l'instrument del que disposen els contribuents per corregir les valoracions realitzades per l'administració tributària.

 

En aquest procediment l'actuació dels pèrits és exigida per la llei i per tant, és bàsica una actuació rigorosa, responsable i fonamentada dels experts, especialment en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya des de la publicació de l'Ordre ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits mínims dels informes dels pèrits a tercers en el procediment de taxació pericial contradictòria.

 

 

Pèrits notarials

En compliment del que disposa l’article 50 de la Llei del Notariat, modificada per la Llei 15/2015 de la jurisdicció voluntària, per al nomenament de pèrit dirimenten els supòsits previstos als articles 68 i 74 de l’esmentada Llei del Notariat (valoracions i taxacions en procediments d’acceptació d’herències, i de subhastes notarials).

 

 

Cens de pèrits judicials, pèrits a tercers en procediments d'Hisenda i pèrits notarials

cerca avançada: Cens de pèrits judicials, pèrits a tercers en procediments d'Hisenda i pèrits notarials


No hi ha registres amb els criteris de cerca seleccionats

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST