COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - L'alternativa als Autònoms

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

L'alternativa als Autònoms

L'alternativa als Autònoms

Assegurança Mupiti Professional com a alternativa al RETA per als pèrits, graduats, i Enginyers Tècnics Industrials.


Requisits per a l'alta:

 • Per poder optar per Mupiti com a alternativa al RETA, és obligatòria la col·legiació.
 • L'opció per Mupiti s'ha de fer en el termini màxim d'un mes un cop realitzada l'alta en l'IAE en els epígrafs 321 (persona física) o 843.1 (persona jurídica)
 • L'opció per Mupiti com a alternativa al RETA no es podrà exercir si, anteriorment, s'ha exercit la professió per compte propi en el RETA en els epígrafs 321 o 843.1
 • La disposició addicional quaranta-sisena de la Llei 27/2011 que va entrar en vigor l'1 de gener de 2013, estableix la regulació del sistema de prestacions i cotitzacions de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA respecte als professionals col·legiats i, per això, l'1 de gener de 2013 crea l'assegurança Mupiti Professional que aglutina totes les cobertures i prestacions exigides per la nova normativa.

 

Prestacions:

 • Jubilació: Capital constituït fins a la data de rescat, que no pot ser anterior a l'edat legalment establerta per a l'accés a la jubilació. El capital constituït resulta d'acumular l'import de la quota destinat a Jubilació + interès garantit de l'1% + Participació en Beneficis que correspongui. (2014 = 3.75 %)
 • Incapacitat Permanent Total: 50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.
 • Incapacitat Permanent Absoluta: 100.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.
 • Incapacitat Temporal: 30 € / dia x Nº de dies segons Barem per a la malaltia o lesió corresponent.
 • Defunció: 50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol-licitud.
 • Maternitat o paternitat: L'import de la prestació és la quantia resultant de multiplicar el capital diari contractat (en funció de l'edat) i 20 dies d'indemnització.
 • Risc durant l'embaràs: L'import de la prestació és la quantia resultant de multiplicar el capital diari contractat (en funció de l'edat) i 20 dies d'indemnització.

 

Avantatges envers el RETA:

1. Les aportacions realitzades tenen una rendibilitat mínima garantida, podent optar, en el moment de jubilar-se, per cobrar la prestació total, com a renda vitalícia, o temporal
2. És un sistema de capitalització INDIVIDUAL, de manera que els teus estalvis sempre seran teus, els cobraràs tu en el moment de la jubilació efectiva, o els teus beneficiaris en cas de defunció.
3. Si treballes per compte d'altri i també per compte propi, amb Mupiti, evites la doble cotització al sistema públic i així tindràs dues prestacions en la teva jubilació.
4. Estalvi privat amb dret des de la primera aportació, compatible amb les prestacions de la Seguretat Social que puguin correspondre't o de qualsevol altre sistema privat.
5. Un cop jubilat, es pot compatibilitzar el cobrament del 100% de la prestació de jubilació del RGSS i continuar treballant per compte propi amb Mupiti com a alternativa al RETA.

 

Avantatges fiscals:
1. Les quantitats aportades tindran la consideració de despesa deduïble dels ingressos de l'activitat professional, fins a un màxim 12.895,08 €/any.
2. Les aportacions que excedeixin aquesta quantitat podran ser objecte de reducció de la base imposable general de l'IRPF, amb els límits que estableix l'article 52.1 de la Llei 35/2006 de l'IRPF, essent la menor de les següents quantitats:
i. 30% dels rendiments nets del treball i / o d'activitats econòmiques.
ii. 8.000 euros.

 

Quota:
La quota mínima en Mupiti Professional és un 20% inferior a la quota mínima del RETA, essent per a aquest exercici 2015 de 217,89 €/mes. Pots veure la distribució de la quota en les diferents prestacions al següent enllaç

Bonificacions:
Depenent de l'edat i / o del grau de minusvalia podràs acollir-te a les reduccions / bonificacions que pots veure fent clic al següent enllaç

Per a més informació: maribel.montenegro@mupiti.com 695 314 297


 

cerca avançada: L'alternativa als Autònoms


Total registres: 11

Pàgina 1 de 2

Informació relacionada

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST