COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS

En compliment del que disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals i el Reglament del Registre de Societats Professionals del CETIG, s'han d'inscriure obligatòriament al Registre Col·legial de Societats Professionals les societats que tinguin per objecte l'exercici en comú de l'activitat professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial, ja sigui exclusivament o juntament amb l'exercici d'un altra professió titulada i col·legiada, i que tinguin el seu domicili social a la província de Girona.

 

  • La inscripció al Registre del Col·legi s'ha de fer una vegada que la societat hagi estat inscrita al Registre Mercantil.
  • Les Societats Professionals estan obligades a subscriure una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional per cobrir els possibles riscos en què puguin incórrer en l'exercici de la seva activitat.
  • La inscripció de la Societat Professional en el Registre implica el pagament d'una quota d'inscripció i d'una quota anual de manteniment.
  • Qualsevol variació de les dades que afectin a la societat o als seus socis haurà de comunicar-se al Registre de Societats Professionals d'EnginyersGI, per a la seva actualització.

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST