COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Alta al servei de Visat-RVD-CAP

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Alta al servei de Visat-RVD-CAP

ALTA AL SERVEI

Per donar-se d'alta al servei cal:

1. Registrar la signatura al Departament de Visats

2. Lliurar al Departament de Visats la declaració de dades professionals (model que trobareu sota) juntament amb la documentació justificativa que s'escaigui, segons situació declarada

3. Si es desitja tramitar de forma telemàtica, caldrà indicar-ho a la declaració de dades professionals i disposar d'un certificat digital reconegut (FMNT, DNI-e)

4. Abonar la corresponent quota d'alta*

L'alta al servei V/RVD/CAP dóna accés a aquells/es qui ho desitgin, a formar part del nostre Torn de Designacions de l'any en què es tramiti l'alta. Podeu lliurar el corresponent formulari en tramitar l'alta.


MANTENIMENT AL SERVEI

Amb periodicitat anual, i a banda del corresponent pagament de la quota de manteniment*, caldrà acreditar el manteniment en les condicions declarades en el moment de l'alta, altrament el col-legiat/da quedarà deshabilitat/da temporalment fins a la presentació d'aquesta documentació. Per acreditar el manteniment en alta al servei, caldrà adjuntar el corresponent formulari de manteniment en alta al servei V/RVD/CAP al que s'adjuntarà la documentació acreditativa en funció de cada cas.

 

L'acreditació del manteniment en alta al servei V/RVD/CAP dóna accés a aquells/es qui ho desitgin, a formar part del nostre Torn de Designacions de l'any en què s'acrediti aquesta situació. Podeu lliurar el corresponent formulari juntament amb la resta de documentació.


COL-LEGIATS JUBILATS QUE DESENVOLUPEN ACTIVITAT PROFESSIONAL

S'estableix que per aquells col-legiats jubilats que realitzin activitats professionals i facturarin menys del salari mínim interprofessional (SMI) i que no tenen l'obligació d'estar donats d'alta com autònoms de SS ni a l'alternativa al Reta, presentin cada vegada que facin un treball una declaració de responsable on indiqui que s'acullen a la Llei 27/2011, de 1/08/2011 d'actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

 

Quota Alta/Manteniment al servei: segons tarifes de serevis vigents l'any en curs en què es tramita l'alta/manteniment

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST