COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Normativa

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Normativa

En aquesta secció trobaràs informació sobre les diferents normatives que regulen la professió i el Col·legi

Estatuts

  • RESOLUCIÓ JUS/1535/2016, de 15 de juny, de modificació dels Estatuts del Col-legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona. consulta
  • RESOLUCIÓ JUS/2795/2009, de 8 d'octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col-legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona. consulta

normativa autonòmica

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern consulta

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. consulta

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. consulta

normativa estatal

Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. consulta

Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals cosulta

Llei 12/1986, d'1 d'abril, d'atribucions professionals d'arquitectes tècnics i enginyers tècnics consulta

Reglament regulador de l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, aprovat per l'Assemblea General del Consell General de Col-legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials de 28 de maig de 2005 consulta

Normativa sobre titulació

BOE-S-2015

Acords del Consell de Ministres que aproven la correspondència amb els quals es reconeix a l'Enginyeria Tècnica Industrial al nivell BRESSOLES 2 i EQF6.

Reial Decret 967-2014

Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

Reial Decret 861-2010, de 2 de juliol

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Reial Decret 1403-1992, de 20 de novembre

Reial decret 1403/1992, de 20 de novembre, pel qual s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial i s'aproven les directrius generals pròpies dels plans d'estudis conduents a l'obtenció d'aquell.

Reial Decret 1665-1991 de 25 d'octubre (derogada)

Reial decret de 25 d'Octubre de 1995, Pel qual es Regula el Sistema General de Reconeixement dels Títols d'Ensenyament Superior dels Estats membres de la Comunitat Europea que Exigeixen una Formació Mínima de Tres Anys de Durada, en el que Afecta a les Professions de Físic, Geòleg, Químic, Enginyer Industrial, Enginyer de Mines, Enginyer Naval, Enginyer Tècnic Industrial, Enginyer Tècnic de Mines i Enginyer Tècnic Naval.

Reial Decret llei 11-1983, de 25 d'agost (vigència esgotada)

Reial decret llei 11/1983, de 25 d'agost de reforma universitària.

Decret 148-1969 13 febrer 1969

Pel qual es regulen les denominacions dels graduats en Escoles Tècniques i les especialitats a cursar a les Escoles d'Arquitectura i Enginyeria Tècnica.

Informació relacionada

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST