COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Pòlissa Responsabilitat Civil Professional

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Pòlissa Responsabilitat Civil Professional

COVID 19: Responsabilitat Civil Professional en el context actual

A mesura que la pandèmia del COVID-19 avança, i mentre els professionals i entitats del sector de la salut es mantenen com a primera línia de defensa en la batalla contra el virus, les empreses que ofereixen serveis professionals a tercers segueixen realitzant les seves activitats, tot i que una majoria del teixit productiu es troba tele-treballant, i han hagut de transformar la seva dinàmica de treball per enfocar la "nova normalitat".

Responsabilitat Professional

Les pòlisses de Responsabilitat Civil Professional tenen l'objectiu de cobrir les reclamacions derivades d'un perjudici produït per un tercer, per un error o negligència en el desenvolupament de l'activitat professional.

En la situació actual de Pandèmia, sí és cert que hi ha professions més exposades, com ho són les de l'àmbit sanitari i les directament relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball (com per exemple Prevenció de Riscos Laborals), ja que tenen més probabilitat de rebre reclamacions per una negligència professional; altres sectors professionals, poden tenir també incidència en èpoques de crisis com la que en breus pot arribar.
Una de les principals preocupacions que té el sector Assegurador, és l'augment del número de reclamacions i per tant de sinistres, el reclamant haurà de provar el nexe causal entre el perjudici que ha patit i la negligència professional del reclamat. Per tant és molt important deixar sempre constància per escrit de totes les mesures i actuacions professionals que s'estan prenent per tal de que en un futur poder contra-argumentar possibles reclamacions amb pes probatori.

La pòlissa de RC Professional que el Col·legi posa a disposició dels Col·legiats, incorpora cobertura de les reclamacions de tercers provinents d'un error o omissió derivada de l'exercici de l'activitat assegurada relativa a la professió. Els tipus de danys que s'engloben en la Responsabilitat Civil Professional són: els danys corporals o personals (Es defineixen com a tal la mort, lesió o detriment de la salut de les persones), materials (Destrucció o deteriorament de les coses o dels animals), conseqüencials ( Pèrdua patrimonial econòmicament avaluable conseqüència directa dels danys personals o materials patits pel reclamant de la mateixa) i patrimonials primaris ( Pèrdua Patrimonial no conseqüència directa dels danys personals o materials patits pel reclamant de la mateixa).

També s'ha de tenir en compte que l'àmbit temporal de la pòlissa de RC Professional del Col-legi és en base a reclamacions rebudes durant la vigència de la pòlissa ("claims made"), això suposa que s'activa la cobertura en el moment que es rep la primera reclamació del perjudicat, que pot ser anys després del moment del fet generador. Per tant, respondrà del sinistre la pòlissa que estigui en vigor en el moment en que la reclamació sigui rebuda, i no la que es tenia contractada quan es van realitzar els treballs.

En conseqüència, davant un possible augment de la sinistralitat, s'ha de mantenir la cobertura en vigor, fins i tot revisar-la i millorar-la quan sigui necessari: és el moment, davant aquesta preocupació, d'augmentar límits i cobertures per estar el més blindats possible, i no caure en la temptació, per un estalvi de costos, de cancel-lar les pòlisses, o reduir les sumes assegurades provocant quedant sense cobertura quan més es necessiti.
Així, s'ha de recordar comunicar, de la forma més diligent possible, a la Companyia Asseguradora qualsevol reclamació i/o fet conegut que pugui acabar en uns situació de reclamació.

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST