Cercle Tècnic Societat limitada professional

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900014
Data registre: 22/09/2009
NIF: B55019541
Domicili: C/ St.Llàtzer, 35, 1r A
Codi Postal: 17600
Població: Figueres
Telèfon: 626475905
Data escriptura: 10/10/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, Arquitectes Tècnics i Enginyers Industrials

SOCIS

Cognoms, Nom: Bartrolich Ortega, Núria
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 14559
Col·legi Professional: Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Número de Col·legiat: 19206

Cognoms, Nom: Bartolich Ribalta, Antoni
Col·legi Professional: Col.legi d'Enginyers Tècnics d'obres Públiques
Número de Col·legiat: 5800
Col·legi Professional: Col.legi Aparelladors i Arquitectes Tècnics Girona
Número de Col·legiat: 464

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Bartrolich Ortega, Núria
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Bartolich Ribalta, Antoni
Soci Professional: Si