Full d'encàrrec

En aplicació del que es disposa a l'Article 22 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i el seu exercici, des de l'entrada en vigor de la mateixa cal formalitzar sempre els serveis que presteu com a Enginyers Tècnics Industrials.

 

Des del CETIG s'ha elaborat 2 formats de full d'encàrrec, l'un per als col·legiats que exerceixen la professió lliberalment i l'altre per a les societats d'enginyeria. En el darrer cas, cada empresa haurà d'adaptar el model segons la seva estructura, ja que el full d'encàrrec pot variar lleugerament en l'aparat incial (persona qui actua, o en l'apartat d'assegurances, doncs una societat pot disposar d'altres...)

 

El model per empreses també pot ser utilitzat, fent les corresponents modificacions, pel cas de ETI que treballen per compte aliè (tot i que en aquest cas no seria necessari), ja que qui contracta és la societat que disposa, entre els seus assalariats, d'un ETI, i és la societat qui fa el contracte.

 

Descarregueu-vos els models aquí: