Portal de Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTRCAT) i la 19/2013 de 9 de desembre de transparència (LTBG)

La LTRCAT és aplicable als col·legis professionals en allò que afecti l'exercici de llurs funcions públiques (art. 3.1, lletra b). i la LTBG en els sesu articles 2 i 3.

Són activitats subjectes a Dret Administratiu i sobre les que el Col·legi ha d'informar, en els termes establerts a la LTRCAT, les següents: la col·legiació; la inscripció en el registre de societats professionals; l'ordenació de l'activitat professional; l'exercici de la facultat disciplinària en l'ordre professional i col-legial; el visat de treballs professionals; la col·laboració amb les Administracions Públiques en l'exercici de funcions públiques; així com qualsevol altra funció subjecte a Dret Administratiu.

 

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Dades de contacte

 C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona

 972 207 444  cetig@cetig.cat

 

 

ASSAMBLEES GENERALS

Accedeix a les darreres assamblees generals.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, ENGINYERSGI informa:

 
Responsable del tractamentCol·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
FinalitatGarantir un correcte tractament de les vostres dades de caràcter personal en relació a la prestació de serveis d'ENGINYERSGI
LegitimacióEl tractament de les dades queda legitimat en els supòsits previstos a l'article 6 del RGPD, així com pel consentiment de l'interessat que atorga acceptant aquesta comunicació.
Drets

Podreu accedir, rectificar, suprimir i oposar-vos al tractament de les vostres dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, aportant còpia del seu DNI.

Podreu exercir els seus drets mitjançant escrit adreçat a ENGINYERS.GI
cetig@cetig.cat

ConservacióEl període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

L'objectiu és garantir i protegir el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu dret a l'honor i intimitat personal i familiar.

L'entitat es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal únicament per aquella finalitat per la qual hagin estat recollides informant en tot cas als seus usuaris dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; així com, també, del dret a la supressió de les dades (dret a l'oblit), dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades.

Així mateix, no cedirà les dades a cap empresa, organisme ni entitat tret que es disposi del consentiment exprés de l'interessat o bé així ho prevegi la normativa vigent.

En tot cas, ENGINYERS GI adoptarà la posició d’una entitat proactiva en el compliment de la normativa de protecció de dades present i futura que sigui d’aplicació, aprovant tots aquells protocols que siguin necessaris i prenent aquelles decisions enfocades en aquesta direcció.

 

PROTOCOL D'ASSETJAMENT DE GÈNERE

 

NORMATIVA APLICABLE

 

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)

- Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col-legis professionals (catalana)

- Estatuts del Col·legi

- Codi deontològic

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

El col·legi és membre de:

  • Associació de la Taula de l'Enginyeria de les Comarques Gironines TEG
  • Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG
  • Tribunal Arbitral de Girona TAG
  • Agency for Qualitification of Professional Engineers AQPE
  • Comissió executiva de PIMEC
  • bservatori de la Rehabilitació i Renovació urbana Comarques de Girona obRE

 

GUIA DE TITULACIONS