Pòlissa Responsabilitat Civil Professional

Les pòlisses de Responsabilitat Civil Professional tenen l'objectiu de cobrir les reclamacions derivades d'un perjudici produït per un tercer, per un error o negligència en el desenvolupament de l'activitat professional.

En la situació actual de Pandèmia, sí que és cert que hi ha professions més exposades, com ho són les de l'àmbit sanitari i les directament relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball (com per exemple Prevenció de Riscos Laborals), ja que tenen més probabilitat de rebre reclamacions per una negligència professional; altres sectors professionals, poden tenir també incidència en èpoques de crisis com la que d'aquí a poc temps pot arribar.


Una de les principals preocupacions que té el sector Assegurador, és l'augment del nombre de reclamacions i per tant de sinistres, el reclamant haurà de provar el nexe causal entre el perjudici que ha patit i la negligència professional del reclamat. Per tant és molt important deixar sempre constància per escrit de totes les mesures i actuacions professionals que s'estan prenent per tal que en un futur poder contra-argumentar possibles reclamacions amb pes probatori.

La pòlissa de RC Professional que el Col·legi posa a disposició dels Col·legiats, incorpora cobertura de les reclamacions de tercers provinents d'un error o omissió derivada de l'exercici de l'activitat assegurada relativa a la professió.

Els tipus de danys que s'engloben en la Responsabilitat Civil Professional són:

 

    • Corporals o personals (Es defineixen com a tal la mort, lesió o detriment de la salut de les persones
    • Materials Destrucció o deteriorament de les coses o dels animals
    • Conseqüencials Pèrdua patrimonial econòmicament avaluable conseqüència directa dels danys personals o materials patits pel reclamant de la mateixa
    • Patrimonials primaris pèrdua Patrimonial no conseqüència directa dels danys personals o materials patits pel reclamant de la mateixa.


També s'ha de tenir en compte que l'àmbit temporal de la pòlissa de RC Professional del Col·legi és basant-se en reclamacions rebudes durant la vigència de la pòlissa ("claims made"), això suposa que s'activa la cobertura en el moment que es rep la primera reclamació del perjudicat, que pot ser anys després del moment del fet generador. Per tant, respondrà del sinistre la pòlissa que estigui en vigor en el moment en què la reclamació sigui rebuda, i no la que es tenia contractada quan es van realitzar els treballs.

En conseqüència, davant un possible augment de la sinistralitat, s'ha de mantenir la cobertura en vigor, fins i tot revisar-la i millorar-la quan sigui necessari: és el moment, davant aquesta preocupació, d'augmentar límits i cobertures per estar tan blindats com sigui possible, i no caure en la temptació, per un estalvi de costos, de cancel·lar les pòlisses, o reduir les sumes assegurades provocant quedant sense cobertura quan més es necessiti.


Així, s'ha de recordar comunicar, de la forma més diligent possible, a la Companyia Asseguradora qualsevol reclamació i/o fet conegut que pugui acabar en una situació de reclamació.

 

 Pòlissa Responsabilitat Civil Professional col·lectiva EnginyersGi

 

Pòlissa Responsabilitat Civil instal·ladors