Pòlissa Responsabilitat Civil Professional col·lectiva EnginyersGI

EnginyersGI disposa d'una pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional amb la companyia CATALANA OCCIDENTE.

Totes les persones col·legiades en actiu (no jubilades ni assegurades inactives) i no acollides a la quota gratuïta per residència a l'estranger disposen, de forma gratuïta, d'una cobertura bàsica de Responsabilitat Civil Professional, amb les següents característiques:

 • Límit d'indemnització de 50.000 €
 • Franquícia de 300 € en cas de sinistre.
 • Cobertura de determinats treballs condicionada al visat o control col·legial d'aquests, d'acord amb la normativa col·legial de visat/RVD

 

Voluntàriament poden adherir-se a l'ampliació de pòlissa, contractant un excés de cobertura, amb la qual la franquícia de 300 € queda derogada (MÒDUL I):

 • 300.000 € disposant així d'un límit de 350.000 €
 • 570.000 €, disposant així d'un límit de 620.000 €
 • 3.470.000 €, disposant així d'un límit de 3.520.000 €
 • 4.470.000 €, disposant així d'un límit de 4.520.000 €

 

La pòlissa cobreix l'exercici de la professió  de l'Enginyeria Tècnica Industrial en els diferents àmbits de l'exercici, condicionant la cobertura de determinats treballs al visat o control col·legial, d'acord amb la normativa col·legial de visat/RVD. Per més informació sobre preus, cobertures, i condicions de pòlissa, vegeu l'apartat de condicions particulars.

Es fa notar expressament que tenen la condició d'assegurades addicional les societats, en la mesura que aquestes societats es trobin inscrites en el registre oficial de societats del CETIG i que el capital social estigui subscrit al 100% per enginyers tècnics assegurats en la pòlissa, quan exerceixin la seva activitat exclusivament per a aquesta
Societat Professional, o bé la societat estigui integrada íntegrament per enginyers assegurats i/o
familiars sense exercici de cap professió en aquesta societat i sempre que estiguin legalment habilitats d'acord amb els estatuts, disposicions i reglaments vigents.

Tant en la cobertura bàsica com amb l'ampliada, els treballs que requereixen visat obligatori segons RD 1000/2010 i aquells que segons norma col·legial precisen Visat voluntari o Registre de Verificació Documental queden exclosos si no s'han Visat o Registrat al Col·legi.

Per altra banda, també podeu optar per la contractació del MÒDUL II. A diferència del Mòdul I, aquest té:

 • Límit d'indemnització més baix
 • Franquícia
 • Cost més elevat
 • No condiciona la cobertura a la tramitació dels treballs.

 

Podeu descarregar-vos els següents documents relacionats: