Cens de perits judicials, perits a tercers en procediments d'Hisenda i perits notarials

P E R I T S     J U D I C I A L S

 

Anualment el Departament de Justícia actualitza les llistes de pèrits judicials d'acord amb la informació que prèviament validem els Col·legis professionals. Si esteu interessats/des a constar a aquestes llistes cal fer arribar el corresponent formulari al Col·legi dins els terminis que ens marca Justícia.

Us recordem que:

 

  • La inclusió a les llistes de perits judicials és totalment voluntària. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes, està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. Només es podrà excusar el nomenament per les causes establertes a la LEC. En cas de no acceptació del nomenament sense causa justificada, el pèrit perdrà el torn de la llista i, en cas de reiteració, podrà ser exclòs d'aquesta.
  • Segons el que disposa l'Art. 4 de la Instrucció 5/2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial, la indicació de l'àmbit territorial d'actuació dels perits s'ha de fer en funció del domicili professional. Per tant s'ha de tenir en compte, en fer la selecció de partits judicials i de gerències (àmbit Ordre JUS7419/2009), que el desplaçament no sigui un impediment per a l'acceptació de l'encàrrec (tant en els supòsits dels art. 341 i ss de la LEC com de l'Ordre JUS/419/2009)
  • L'adreça que s'indiqui al formulari ha de ser la corresponent al domicili professional.

 

Accediu al Cens de perits judicials 2024

 

 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DELS PERITATGES JUDICIALS: Tràmit electrònic

 

El Departament de Justícia disposa de tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia.

Aquest tràmit, totalment telemàtic, està regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia i permet una gestió integrada del procediment, tant al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial, que veurà simplificada la gestió que ha de fer davant l'Administració, com la tramitació d'aquestes sol·licituds per les unitats gestores responsables del departament de Justícia.

El tràmit du implícita l'obligació de perit/a de relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'art. 14.2 de la llei 39/2015, d'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiqúes, per la qual cosa les sol·licituds pel pagament dels peritatges regulats a l'Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, s'hauran d'efectuar i trametre a través del canal electrònic específic del portal de la Seu judicial electrònica de Catalunya, on trobareu els formularis electrònics necessaris per fer-ho.

 

D'acord amb la comunicació rebuda des de la Subdirecció general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica i amb l'objectiu que els imports dels peritatges de l'àmbit de l'Ordre JUS/419/2009, relativa al pagament de peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia, quedin inclosos en els casos de condemnes en costes, i informar al Jutjat des del moment de la presentació del dictamen, és necessari incorporar a la part final dels dictàmens que es lliurin als òrgans judicials el text següent:

 

 

"Es fa constar:

 

Que el pagament de la minuta dels honoraris d'aquest peritatge el tramitaré davant els òrgans territorials del Departament de Justícia, seguint les disposicions de l'Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament de peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia.

 Que d'acord amb el que estableix l'article 7.4 de l'Ordre JUS/419/2009, els òrgans territorials del Departament de Justícia us comunicaran l'import dels honoraris als efectes de la taxació i la regulació de les costes del procediment.

 

Sol·licito:

 

Que els honoraris de la minuta d'aquest peritatge es tinguin en compte a la taxació de costes que es practiqui en el moment processal oportú. Així, en el cas que la part condemnada s'hagués de fer càrrec de les costes i el Departament de Justícia hagués avançat el seu pagament, en el moment que la part obligada a pagar faci efectiu l'import del peritatge, es disposi el seu ingrés al compte corresponent de la Generalitat de Catalunya."

 

 

P E R I T S     A     T E R C E R S

 

Les taxacions pericials contradictòries són l'instrument de què disposen els contribuents per corregir les valoracions realitzades per l'administració tributària.

En aquest procediment l'actuació dels pèrits és exigida per la llei i per tant, és bàsica una actuació rigorosa, responsable i fonamentada dels experts, especialment en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya des de la publicació de l'Ordre ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits mínims dels informes dels pèrits a tercers en el procediment de taxació pericial contradictòria.

 

Accediu al Cens de perits a tercers d'Hisenda 2024

 

 

P E R I T S     NOTARIALS

 

En compliment del que disposa l'article 50 de la Llei del Notariat, modificada per la Llei 15/2015 de la jurisdicció voluntària, per al nomenament de perit diriment en els supòsits previstos als articles 68 i 74 de l'esmentada Llei del Notariat (valoracions i taxacions en procediments d'acceptació d'herències, i de subhastes notarials).