Convocatòria d'eleccions a càrrecs de Junta Executiva del COGITI

Convocatòria d'eleccions a càrrecs de Junta Executiva del COGITI

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A CÀRRECS DE JUNTA EXECUTIVA DEL COGITI

La convocatòria ha estat acordada per la Junta Executiva del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de 10 de novembre de 2022. Les normes de les eleccions han estat aprovades pel Ple del Consell General en la seva reunió extraordinària celebrada el dia 29 d'octubre de 2022.

Candidats
 • Poden ser candidats tots els col·legiats d'Espanya que es troben en l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. És vàlida qualsevol forma d'exercici de la professió, tant l'exercici lliure com al servei de particulars, empreses o entitats, públiques o privades, incloses les administracions públiques.
 • No poden ser candidats els que es troben sotmesos en prohibició o incapacitat legal.
 • Els col·legiats que desitgin ser candidats a alguns dels càrrecs de PresidentVicepresidentSecretari, Sotssecretari, Interventor i Tresorer hauran de ser presentats per un Col·legi, almenys, o per cent col·legiats.
 • Per a ser proclamat candidat cal formular la corresponent sol·licitud. Cap Col·legi ni cap col·legiat pot presentar més d'un candidat per a cada càrrec.
 • Només pot ser candidat a un lloc, qui presenti candidatura a més d'un càrrec o no expressi clarament el càrrec a què aspira no serà proclamat candidat.
Presentació de candidats

S'han de presentar davant el Consejo com abans de les 18.00 h del 22 de desembre de 2022. Els escrits i documentació de presentació de la candidatura hauran d'obrar materialment a les dependències del Consejo General abans de l'esmentada hora de tancament de les oficines.

Proclamació de candidats

S'acordarà per la Junta Executiva del Consejo General en la seva reunió del dia 20 de desembre de 2018 a les 19:00 h. Immediatament ho notificarà als sol·licitants i a tots els Col·legis, amb indicació del nom de cadascun dels candidats per a cada càrrec i del Col·legi que ho hagi presentat o bé del primer dels col·legiats que els van presentar.
Contra l'acord de proclamació de candidats caldrà interposar davant la Junta Executiva, el pertinent recurs que haurà d'obrar materialment en el Consejo abans de les 18.00 hores del dia 30 de desembre de 2022.

Elecció
 • Té lloc al domicili del Consell General el dia 14 de gener de 2023 a les 10.00 hores.
 • Són electors, amb vot corporatiu, tots (i només ells) els Degans d'Espanya o, en defecte d'això, els qui estatutàriament els substitueixin. Els electors hauran d'emetre el vot corporatiu ponderat mitjançant l'eina informàtica que s'utilitzi, per al procediment electoral, o mitjançant les paperetes que se li hagin lliurat per a l'elecció de cadascun dels càrrecs a triar.
 • L'elecció és presidida per l'elector de més edat, actuant de Secretari el més jove, assistits tots dos, sense vot, pel Secretari Tècnic i pels Assessors Jurídics del Consell General. Aquesta Taula realitza l'escrutini i a través del seu President, formula la proclamació d'electes.
 • Per ser proclamat President es precisarà obtenir, en primera volta, una majoria dels dos terços dels vots escrutats. Si cap dels candidats obtingués tal majoria, es procediria a una segona votació, previ descans d'una hora per a reflexió; en aquesta segona volta seran candidats els dos que haguessin obtingut major nombre de vots en la primera i resultarà electe el que obtingui més vots. Quan el nombre de candidats sigui solament de dos, serà suficient la majoria simple en la primera volta.
  Si el candidat no fos més que un, aquest podrà ser proclamat President, excepte recusació per majoria absoluta de vots, en aquest cas es procediria a celebrar noves eleccions per a tal càrrec.
 • Acabat el procés d'elecció del President, es procedirà a l'elecció successiva del Vicepresident, Secretari, Sotssecretari, Interventor i Tresorer pel mateix procediment i formalitats, amb les següents excepcions:

En virtut de l'article 45 dels Estatuts del Consejo, també seran electors, amb un vot cadascun, els membres de la Junta Executiva que no siguin Degans; i a més, l'elecció serà a una volta en la qual resultarà proclamat el candidat que obtingui major nombre de vots.

Presa de possessió

Els proclamats electes prenen possessió dels seus càrrecs, sense perjudici dels recursos que puguin interposar-se, el 14 de gener de 2023, en acabar l'elecció de Vocals de la Junta Executiva.
En el cas de resultar electe per a qualsevol dels càrrecs de Secretari, Sotssecretari, Tresorer o Interventor un candidat que ostenti un altre càrrec en l'organització col·legial, podrà el mateix prendre possessió; si bé haurà de, en el termini de deu dies hàbils des de la presa de possessió, acreditar davant del Consejo General la renúncia al càrrec que hagués vingut ostentant. D'incomplir aquesta condició, cessarà immediatament en el càrrec del Consell General, proclamant-se electe al candidat següent en nombre de vots per al càrrec que es tractés.

NORMES SOBRE LES ELECCIONS DELS CINC VOCALS DE LA JUNTA EXECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL

A l'efecte d'aquesta elecció regeixen les mateixes normes que per a l'elecció de President, Vicepresident, Secretari, Sotssecretari, Interventor i Tresorer amb les següents especialitats:

 • Només poden ser candidats els Degans dels Col·legis.
 • Solament poden presentar candidats els Col·legis.
 • L'elecció se celebrarà el dia 14 de gener de 2023, una vegada acabada l'elecció de President, Vicepresident, Secretari, Sotssecretari, Interventor i Tresorer.
 • Si el nombre de candidats proclamats no fos superior a cinc, se'ls proclamarà electes sense necessitat de votació tret que algun dels candidats anés recusat per majoria absoluta, en aquest cas es convocarà nova elecció per al lloc que no s'hagués pogut cobrir.
PRÀCTICA D'ELECCIONS EN EL DIA DE LA VOTACIÓ. PROCEDIMENTS:

PROCEDIMENT DE VOT MITJANÇANT EINA INFORMÀTICA

1. L'elecció es realitzarà íntegrament mitjançant una eina informàtica.

2. Cada Degà de Col·legi o el seu representant estatutari tindrà accés al ldispositiu electrònic per al seu vot telemàtic, que es trobarà en la Mesa Electoral.

3. El Degà o el seu representant estatutari, acudirà a la mesa electoral quan el digui el President de la mesa, amb el seu Document Nacional d'Identitat (d'ara endavant,DNI).El President de la mesa verificar a la identitat de l'elector amb el DNI, li dictarà al Secretari de la Mesa el número del DNI, i aquest l'introduirà en el dispositiu electrònic. A continuació, l'aplicació generarà un codi que arribarà al número de mòbil que el Degà ha facilitat al Consell General amb anterioritat a la data de l'elecció, i que serà introduït per el secretari en el dispositiu, realitzant així una doble verificació d'identitat que garanteix el procés electoral. A continuació, li mostrarà el dispositiu electrònic perquè comprovi si el vot ponderat corporatiu es correspon amb el seu cens electoral i confirmi que és correcte. El dispositiu electrònic (punt de votació) estarà geolocalitzat per la qual cosa es garanteix que únicament podran emetre's els vots des de la seu del Consell General.

4. S'habilitarà una zona específica perquè una vegada fetes totes les comprovacions, descrites en l'apartat anterior, el vot sigui emès de manera privada pel Degà.

5. El Degà seleccionarà en el programa informàtic, el candidat al qual atorga el seu vot ponderat corporatiu.

6. D'igual manera actuaran els membres de la Junta Executiva que no siguin Degans amb el seu vot individual quan tinguin el dret a exercir-lo.

7. La Mesa Electoral, procedeix a la comprovació de l'escrutini que ha realitzat l'aplicació informàtica, indicant el nombre total de vots obtingut per cada candidat, així com les abstencions i vots en blanc (mitjançant aquest procediment no és possible que s'emeti vot nul).

8.Una vegada realitzada l'elecció, l'empresa propietària de la plataforma informàtica custodiarà en una base de dades els vots encriptats, que únicament facilitaran si hi hagués un recurs.

9. Passat el termini previst per a recursos, si no existeixen, es comunicarà a l'empresa propietària de l'eina informática perquè destrueixi tots aquells arxius que continguin el procediment electoral. L'empresa certificarà a aquest Consell General la destrucció d'aquests

Totes les especificacions legals i tècniques relatives a l'aplicació informàtica per la qual es realitzarà l'elecció estaran contingudes en l'Annex I, que s'adjunta a aquestes normes d'eleccions.

La Mesa Electoral estarà formada pels Degans, no candidats, de major i menor edat, i pels Assessors Jurídics i el Secretari Tècnic del Consell, aquests últims amb veu, però sense vot.

En el cas que hi hagi una incidència tècnica que no faci possible el procediment de vot mitjançant eina informàtica, es realitzarà el procediment de vot mitjançant urna


PROCEDIMENT DE VOT MITJANÇANT URNA

 • L'elecció es realitzarà íntegrament mitjançant el sistema tradicional de paperetes.
 • A cada Degà de Col·legi o el seu representant estatutari, se li lliura una papereta per cadascun dels càrrecs a elegir. Aquesta papereta no comptarà amb cap identificació, garantint així el vot secret. Comptant únicament amb el nombre de vots ponderats corporatius.
 • A cada Degà de Col·legi o el seu representant estatutari, se li lliura una papereta per cadascun dels càrrecs a triar.
 • El Degà o el seu representant estatutari marcarà de forma clara, en cada papereta, el candidat al que atorga el seu vot corporatiu.
 • D'igual manera actuaran els membres de la Junta Executiva que no siguin Degans amb el seu vot individual quan tinguin el dret a exercir-lo.
 • L'elector, la diposita directament a l'urna.
 • La Taula Electoral, procedeix a l'escrutini dels vots emesos, indicant el nombre total de vots obtinguts per cada candidat.
 • Una vegada realitzada l'elecció, es dipositen les paperetes en un sobre tancat, per si hi hagués algun recurs posterior contra la proclamació.
 • Passat el termini previst per a recursos, si no existeixen, les paperetes són destruïdes.

La Taula Electoral estarà formada pels Degans, no candidats, de major i menor edat, i pels Assessors Jurídics i el Secretari Tècnic del Consejo, aquests últims amb veu, però sense vot.