Els projectes visats pels enginyers a Catalunya creixen per sobre els nivells del 2019, previs a la pandèmia de la COVID-19

Els projectes visats pels enginyers a Catalunya creixen per sobre els nivells del 2019, previs a la pandèmia de la COVID-19


Els projectes visats pels enginyers a Catalunya creixen per sobre els nivells del 2019, previs a la pandèmia de la COVID-19

 

Els graduats en Enginyeria de la branca industrial i Enginyers Tècnics Industrials han realitzat més de 22.200 projectes el primer semestre del 2022

 

El 51% dels projectes visats el primer semestre del 2022 estan vinculats al sector de l'energia i les instal·lacions elèctriques

 


El visat és un acte col·legial que aporta seguretat jurídica i professional al projecte. Té com a objectiu comprovar la identitat i titulació de l’enginyer autor del projecte, evitant que aquest estigui inhabilitat professional i judicialment. Pel que fa al treball es revisa que compleixi formalment amb la legislació vigent, inclogui aquells documents exigits per la legislació de Prevenció de Riscos Laborals i es trobi dins les seves competències, entre d’altres aspectes. El visat col·legial, per tant, garanteix la seguretat del projecte a la ciutadania, als mateixos col·legiats, i també a l'Administració, i assegura la cobertura de responsabilitat civil.

El president del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, Miquel Darnés, valora “positivament la previsió del tancament del 2022, davant l'evolució del primer semestre dels treballs visats a Catalunya, que no deixen de ser un reflex fidel de la conjuntura econòmica i social”.

Fort augment del sector de l'energia i les instal·lacions elèctriques
El 51% dels projectes visats que s’han dut a terme durant el primer semestre del 2022 estan vinculats al sector de l'energia i les instal·lacions, que cada cop cobra més rellevància amb l'optimització de recursos, amb un total de 11.385, on aquests professionals són un element clau. Una xifra que supera a la del 2019, que es va situar als 6.358, i que suposen gairebé 2.000 projectes visats més que el 2021 —en concret, van ser 9.764—.

D'aquest total, 2.032 projectes corresponen a l'àmbit de les energies renovables, fet que demostra que aquests professionals constitueixen una peça essencial en l'evolució i la innovació d'aquesta activitat productiva.

Davant la situació del mercat energètic actual, els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials compten amb una alta qualificació i coneixements per assessorar i oferir mesures d'eficiència energètica a la societat catalana.

Sobre les atribucions professionals dels enginyers tècnics industrials i dels graus en enginyeria equivalents
Les atribucions professionals, genèriques a l'àmbit industrial —que els transfereix la formació generalista corresponent a l'Ordre CIN 351/2009, que fixa els requisits perquè els graus d’enginyeria mecànica, elèctrica, electrònica i automatismes industrial, química i tèxtil donin accés a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial— els permeten desenvolupar la seva feina a multitud d'àmbits, i d'aquí també la seva alta ocupabilitat, principalment a causa dels seus amplis coneixements tècnics i de la seva gran polivalència. Els tipus de treballs que poden desenvolupar aquests enginyers es recullen, a més, a la Llei 12/1986, d'1 d'abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics, a més de les que conserven dels pèrits industrials definides a el R.D. Llei 37/1977 i l'àmplia doctrina jurisprudencial.
 

Font: consell