IRPF 2021: Declaració d'aportacions a l'assegurança MUPITI Professional

IRPF 2021: Declaració d'aportacions a l'assegurança MUPITI Professional

Amb motiu de la Campanya de la Renda de l'exercici 2021, des de Mupiti, han elaborat el present resum sobre el tractament fiscal de les aportacions que efectua a la Mutualitat com a exercent lliure de la professió, i com declarar-les per a la presentació de l'IRPF.


D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les quantitats satisfetes a l' assegurança Mupiti Professional, en tant que és l'instrument pel qual s'opta per la Mutualitat com a alternativa al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), tenen la consideració de despesa deduïble fiscalment de l'activitat. Així, a l'efecte de determinar el rendiment net de l'activitat econòmica, podran deduir-se les quanties abonades amb el límit de la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta en cada exercici econòmic, que per al 2021 és de 13.822,06 euros anuals (import no aplicable a Àlaba i Navarra).


A l'hora d'introduir aquestes dades en l'imprès de declaració de l'IRPF (Model 100), cal omplir la casella 0186: “Seguretat social o aportacions a mutualitats alternatives del titular de l'activitat”, amb la quantia d'aquestes aportacions:


Pot donar-se el cas en què l'import de les aportacions excedeixi el límit màxim anual deduïble per a l'exercici declarat. En aquest cas, l'excés podrà ser objecte de reducció en la base imposable de l'IRPF, si bé només en la part que tingui per objecte la cobertura de les contingències previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, que seria: jubilació, incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a tot treball, gran invalidesa, defunció, dependència severa o gran dependència.


Per a declarar les quanties que excedeixin de la despesa màxima deduïble, així com les quotes abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb la Mutualitat - amb la cobertura de les contingències de l'article 8.6 de la Llei de Plans i Fons de Pensions -, caldrà dirigir-se a l'apartat de les “Reduccions de la Base Imposable” del propi model de declaració, i omplir la casella 0465 de “Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social” de l'exercici 2021:


A l'efecte de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social que són objecte de reducció de la base imposable general, cal tenir en compte que, aquestes quanties juntament amb les quals pugui efectuar-se a altres assegurances o plans de pensions amb idèntic tractament fiscal en altres entitats, no podran superar el límit màxim aplicable en el Règim General, fixat en la menor de les quantitats següents:

  • 2.000 euros anuals
  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

Font: MUPITI