IRPF 2023: Declaració d'aportacions a les assegurances de MUPITI

IRPF 2023: Declaració d'aportacions a les assegurances de MUPITI

 

Amb motiu de la Campanya de la Renda de l'exercici 2023, des de la Mútua sha elaborat un resum com a suport d'ajuda en el qual s'especifica el tractament fiscal de les aportacions a Mupiti i com declarar-les.

 

El tractament fiscal de les aportacions a Mupiti difereix segons el tipus d'assegurança al qual es realitzin. Per això, el primer pas a l'hora de declarar les quantitats aportades a Mupiti que poden donar lloc a reducció, és identificar el tipus d'aportació i qui la realitza.


Quantitats satisfetes per treballadors per compte d'altri o socis treballadors, que puguin donar dret a reducció, i les aportacions a plans de previsió assegurats (PPA):

 

Si es tracta de quotes abonades pel treballador per compte d'altri a les assegurances contractades amb Mupiti (“PS Compte Aliè” i assegurances de risc), igual que si són aportacions al “PPA” de Mupiti, caldrà dirigir-se al capítol de les “Reduccions de la Base Imposable” del propi model de declaració.

 

Per a declarar aquestes quantitats, dins de l'apartat de “Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social” de l'exercici 2023, caldrà emplenar la casella 0465 de “Aportacions del treballador”:

 

És important tenir en compte que aquestes quanties no podran superar el límit màxim aplicable en el Règim General, fixat per a l'any 2023 en la menor de les quantitats següents:

  • 1.500 euros anuals
  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

El límit és el mateix per a totes les edats i és conjunt per a totes les aportacions que s'efectuïn a altres assegurances o plans de pensions amb idèntic tractament fiscal en altres entitats.

 

 

Quantitats satisfetes per treballadors per compte propi o aautònoms, empresaris individuals o professionals, que puguin donar dret a reducció:

 

Si són aportacions efectuades a Mupiti per professional o treballador per compte propi o autònom, hauran de declarar-se en una casella especifica en el capítol propi de “Reduccions de la Base Imposable”.
 

En concret, cal omplir la casella 0499: “Aportacions de treballadors per compte propi o autònoms, empresaris individuals o professionals”, en l'apartat “Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social”, amb la quantia d'aquestes aportacions:


En aquest punt és important destacar una de les novetats que incorpora la normativa tributària, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, i que afecta el límit de reducció.
 

En particular, el límit general de reducció de 1.500€ anuals que s'indica en l'apartat anterior, es pot incrementar en 4.250€; és a dir, el límit total per aquesta mena d'aportacions seria de 5.750€ (article 52.1. 2n LIRPF).
 


Quantitats satisfetes a l'assegurança “Mupiti Professional”:

 

Les quotes satisfetes a l'assegurança “Mupiti Professional”, en tant que és l'instrument per a optar per Mupiti com a alternativa al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), tenen la consideració fiscal de despesa deduïble de l'activitat, d'acord amb l'article 30.2 de la LIRPF. Per tant, a l'efecte de determinar el rendiment net de l'activitat econòmica, les quanties abonades es podran deduir amb el límit de la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta en cada exercici econòmic.
 

Per al 2023, aquest límit és de 15.266,72€ anuals (import no aplicable a Navarra).


Ara bé, pot ocórrer que l'import de les aportacions excedeixi del límit màxim anual deduïble per a l'exercici declarat. En aquest cas, l'excés podrà ser objecte de reducció en la base imposable de l'IRPF sense superar el límit legalment disposat als efectes (art. 52 LIRPF). És a dir, si les quanties aportades a aquesta assegurança l'any 2023 superen els 15.266,72€, podran reduir-se de la base imposable fins a un màxim de 5.750€.

 

A l'hora d'introduir aquestes dades en l'esborrany de la declaració de l'IRPF, cal emplenar la casella 0195: “Aportacions a mutualitats alternatives del titular de l'activitat”, indicant la quantia d'aquestes aportacions en l'exercici 2023:

 

Per a declarar les quanties que excedeixin de la despesa màxima deduïble l'any 2023 (15.266,72€), caldrà emplenar la casella 0499 d'aportacions de treballadors per compte propi o autònoms, empresaris individuals o professionals (en el capítol de “Reduccions de la Base Imposable”).