Mesures de control per a la importació d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors

Mesures de control per a la importació d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors


Reial decret 993/2022, de 29 de novembre, pel qual s'adopten mesures de control per a la importació d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors procedents de tercers països.

L'objectiu de la norma és la verificació del compliment de les restriccions a la utilització de substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics (AEE), així com garantir que els responsables de la introducció a la UE d'aquests productes hagin complert amb les seves obligacions respecte al Registre Integrat Industrial, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

S'implanta un procediment administratiu telemàtic per al control previ dels aparells elèctrics i electrònics (AEE) i de les piles i acumuladors que garantirà el compliment dels requisits de control de les mercaderies, a través de la deguda coordinació del Servei d'Inspecció SOIVRE i l'autoritat duanera, posant en funcionament un nou model de gestió telemàtica que funciona com a finestreta única duanera: el Punt Únic d'Entrada (PUE ROHS/RAEEs).


La norma serà aplicable a:

  • Als AEE inclosos en les categories que s'estableixen en l'annex I de la norma quant a les restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses.
  • Als AEE contemplats en l'annex II de la norma, així com a tota mena de piles, acumuladors i bateries, independentment de la seva forma, volum, pes, composició o ús recollits de manera indicativa en l'annex III, quant a la supervisió del compliment de les obligacions respecte del Registre Integrat Industrial.els productes sanitaris, a l'efecte del compliment de les restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en AEE; i també als productes sanitaris amb una dimensió exterior superior a 50 cm, per al cas de complir amb l'obligació de figurar inscrits en el Registre Integrat Industrial.

Amb les excepcions que s'indiquen als punts 2 i 3 de l'Art. 2 de la norma.


Entrada en vigor: 16/01/2023

Consulteu la norma aquí