Mesures d'estalvi, eficiència energètica i reducció de la dependència energètica

Mesures d'estalvi, eficiència energètica i reducció de la dependència energètica

Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.


El Consell de Ministres ha  aprovat en aquest reial decret llei un Pla de xoc per a reduir ràpidament el consum d'energia en edificis administratius, comercials i de pública concurrència, tal qual es defineix en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), així com per facilitar el compliment dels compromisos europeus derivats del conflicte a Ucraïna. El document impulsa també l'electrificació de l'economia, fomentant el desplegament de les energies renovables i de l'autoconsum, al agilitzar les tramitacions de les xarxes i infraestructures i potenciant l'emmagatzematge i l'autoconsum. De la mateixa manera, també promou la substitució de gas natural per gasos renovables en facilitar la seva injecció en la xarxa de gasoductes.


Les mesures aprovades s'orienten a reduir el consum ràpidament (els canvis de comportament poden reduir la demanda de gas i petroli un 5% a curt termini) i a potenciar l'electrificació de l'economia i la reducció del consum de gas d'origen fòssil.


Obligacions addicionals al RITE


La norma complementa el RITE, incrementant temporalment les obligacions de gestió i de consum dels establiments i locals destinats a ús administratiu, comercial i pública concurrència, segons amb l'apartat 2 de la I.T. 3.8.1 del RITE.

La norma estableix per aquests establiments:


- Temperatures de calefacció i refrigeració limitades a 19 i 27 graus centígrads respectivament i humitat relativa entre el 30 i el 70% durant l'ús, explotació i manteniment de la instal·lació tèrmica. Aquests valors hauran d'ajustar-se si s'escau per complir el RD 486/1997 i s'estableix excepció per aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin de normativa específica que així ho estableixi.

- Comptaran amb set dies des de la publicació de la norma (publicada el 02/08/2022) per a fer efectiva la limitació, que estarà en vigor fins a l'1 d'octubre de 2023.

- Exhibiran en cartells o pantalles les mesures obligatòries d'estalvi, entre altres addicionals que redueixin el consum. 

- Abans del 30 de setembre hauran de disposar de tancaments automàtics a les portes d'accés per a impedir que es quedin obertes permanentment, amb el consegüent malbaratament per pèrdues d'energia a l'exterior.


Obligacions addicionals al Reglament d'eficiència energètica d'enllumenat exterior:


- L'enllumenat dels aparadors, regulat a la IT EA-02 haurà d'estar apagat des de les 22.00 hores. Aquesta disposició també s'aplicarà als edificis públics que estiguin desocupats en aquest moment. Igualment tindran set dies per a complir i ho hauran de fer fins a l'1 d'octubre de 2023.

- Tots aquells immobles que hagin passat la inspecció d'eficiència energètica abans de l'1 de gener de 2021 hauran de sotmetre's a una revisió extraordinària abans del 31 de desembre de 2022, de manera que tots els edificis amb un consum de climatització rellevant hagin superat una inspecció en els últims dos anys.


Per a executar ràpidament les obres de millora energètica en els edificis de les administracions públiques, aquestes podran aplicar procediments de contractació d'urgència. A més, aquests contractes s'executaran en un termini inferior a un mes des de la seva formalització.

Foment d'electrificació, autoconsum i gasos renovables

La norma inclou també mesurades per a substituir els combustibles fòssils per renovables. Es destaca l'acceleració de les tramitacions de les xarxes elèctriques, disminuint els requisits, especialment en el cas de les infraestructures de transport i de les considerades singulars, com les interconnexions entre les illes, que corresponen a Xarxa Elèctrica d'Espanya.

Els sistemes d'emmagatzematge experimenten un fort impuls, en habilitar la seva incorporació al parc de renovables històriques que perceben una retribució específica (hi ha 22 GW eòlics i 8 GW fotovoltaics), i en reduir els permisos per a modernitzar les centrals hidroelèctriques afegint equips electrònics als seus grups electromecànics, fent-los més flexibles i permetent que s'utilitzin com a bombaments.

En el cas de l'autoconsum, s'accepta el canvi de modalitat (sense excedents, amb excedents) cada quatre mesos, i s'estableix un nou mecanisme en el cas que una nova instal·lació amb dret a compensació dels excedents tarda més de dos mesos a regularitzar-se.

Finalment, s'habilita un procediment administratiu perquè les instal·lacions de producció de gasos renovables, com el biogàs, biometà o l'hidrogen, es puguin connectar a la xarxa de gasoductes de transport i distribució, de manera que vagin desplaçant al gas d'origen fòssil.


Consulteu la norma aquí