Mesures urgents en l'àmbit de l'energia - Modificació del RD 413/2014 i del RD 1955/2000

Mesures urgents en l'àmbit de l'energia - Modificació del RD 413/2014 i del RD 1955/2000

Reial decret llei 17/2022 , de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del règim retributiu a instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.


Es destaca la modificació de l'Article 39 "Inscripció prèvia" del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, així com dels Articles 115, 127 i 131 "Necessitat d'autorització", "Informació a altres Administracions públiques" i "Condicionats i aprovació de projecte" del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Entrada en vigor: 22/09/2022


Consulteu-lo aquí


Les modificacions introduïdes als RD 413/2014 i RD 1955/2000 per la norma s'han recollit també al Codi Electrònic  "Energia Elèctrica", modificat amb data de 21 de setembre de 2022. 

Font: BOE