Novetats per als professionals autònoms a partir de Gener del 2023

Novetats per als professionals autònoms a partir de Gener del 2023

La publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat el passat 26 de juliol, del Reial decret llei 13/2022, del 26 de juliol, per al que s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors de compte propi o autònoms, i es millora la protecció per cessament d'activitat, ha suposat la introducció d'una sèrie de novetats a través de les quals es pretén adequar les bases de cotització dels treballadors autònoms als seus ingressos reals, amb l'objectiu que s'arribi a una protecció social per a aquests treballadors equiparable al dels qui s'integra en el Règim General de la Seguretat Social, i que no es vegin perjudicats els principis de contributivitat i solidaritat en els quals es fonamenta el mateix sistema de Seguretat Social.


Aquesta nova norma entrarà en vigor l'1 de gener del 2023 i la seva implantació es realitzarà de forma gradual, sent el seu període d'aplicació inicial els anys 2023, 2024 i 2025.


Aquest nou sistema de cotització afectarà una part del nostre col·lectiu, en concret als col·legiats que duen a terme l'exercici de la professió per compte propi, sigui a títol individual o com a soci. Per aquest motiu, entenem que és important conèixer les novetats que incorpora per ells en aquest aspecte el RD-Llei 13/2022, i que són, de forma resumida, les següents:  


- Obligació de cotitzar en funció dels rendiments anuals obtinguts en l'exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, amb independència que les facin a títol individual o com a socis.

- 15 trams de cotització: 12 de taula general i 3 de taula reduïda

- La base de cotització mensual s'haurà d'escollir segons la seva previsió de rendiments nets anuals dins de la taula general, i de la taula reduïda si es preveu rendiments inferiors al SMI (còmput anual)

- Les bases escollides tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització (d'acord amb els rendiments anuals assolits, comunicats per l'Administració tributària). El canvi de la seva base de cotització es podrà sol·licitar fins a 6 vegades a l'any, conforme a les seves previsions de rendiment.

- Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïts en l'exercici de l'activitat i necessaris per a l'obtenció d'ingressos. Addicionalment, s'aplicarà a aquella quantitat una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

- Les quotes oscil·len des de 230?€ a 500?€ de base mínima, en el 2023; de 225?€ a 530?€ en 2024, arribant en l'any 225 els 590?€ de quota sobre la base mínima per al tram 15 i els 200?€ per al primer tram de la taula reduïda.

- Quota reduïda per inici d'activitat: 80?€ mensuals entre 2023 i 2025. S'aplicarà durant els 12 primers mesos (prorrogable uns 12 mesos més si els rendiments del 1r any són inferiors al SMI)


Aquestes novetats són d'aplicació estricta i directa per als companys autònoms d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA). Tanmateix, per aquells col·legiats que realitzen l'exercici lliure optant per Mupiti com a alternativa a aquest règim especial (d'alta en l'assegurança Mupiti Professional), cal diferenciar els requisits d'obligat compliment derivats de la normativa, d'aquells que cauen dins de l'àmbit d'organització de la Mutualitat.


A través del Grup de treball de les Mutualitats Alternatives de la Confederació Espanyola de Mutualitats, s'ha establert contacte amb el Ministeri d'Inclusió. Seguretat social i Migracions, amb l'objectiu d'identificar i consensuar els criteris d'aplicació dels canvis que introdueix el nou Reial decret llei.


No obstant l'anterior, amb la publicació d'aquesta norma que suposa la modificació, entre d'altres, de part de l'articulat de la Llei General de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, del 30 d'octubre), no s'ha vist alterada la referència a la condició d'alternativa al RETA de les mutualitats professionals que ostenten aquesta condició, i es mantenen els criteris a efectes de la determinació de la quota mensual de Mupiti Professional - que no pot ser inferior al 80% de la quota d'autònoms -.


En relació amb la cotització en supòsits de comptabilitat de jubilació i treball per compte propi, el Reial decret llei 13/2022, dona una nova redacció a l'article 310 de la LGSS, que regula aquesta situació.


Així, els companys que realitzen l'exercici de la professió per compte propi i el compatibilitzen amb la percepció de la pensió de jubilació, a partir de l'1 de gener del 2023, hauran de tenir en compte:


  • Si són alta en el RETA:  

- Cotització: per incapacitat temporal i per contingències professionals

- Cotització especial de solidaritat del 9% sobre el seu salari base de cotització per contingències comunes, no computable a efectes de prestacions

-Pensió: equivalent al 50% (serà del 100% si es té contractat, almenys, a un treballador per compte aliè)

  • Si són alta en MUPITI:

- Quota Mupiti Professional

- Cotització de solidaritat del 9% sobre la base mínima de cotització del tram 1 de la taula general (950,98?€, de 2023 a 2025).

- Pensió: cobro del 100% (menys deducció de quota de solidaritat). Al cessament d'activitat, rebrà l'estalvi acumulat a Mupiti més la seva pensió de jubilació íntegra.