Alta al servei de Visat/RVD/CAP

 

 

A L T A       A L      S E R V E I

 

Per donar-se d'alta cal:

  • Lliurar al Departament de Visats la declaració de dades professionals (model que trobareu sota) juntament amb la documentació justificativa que s'escaigui, segons situació declarada.
  • Abonar la corresponent quota d'alta*
  • Disposar d'un certificat digital reconegut i vigent (els emisors de certificats reconeguts a la nostra aplicació són: CatCERT, DNI-e, CamerFirma, FNMT, AC Representación, Firma Professional,  ACCV, IZENPE i CAGVA), doncs la tramitació de treballs es desenvolupa exclusivament mitjançant la via telemàtica. El Col·legi és gestor del proveïdor de firma digital Camerfirma, per a més informació i tramitació de la sol·licitud del vostre certificat accediu aquí.

L'alta al servei V/RVD/CAP dona accés a aquells/es qui ho desitgin, a formar part del nostre Torn de Designacions de l'any en què es tramiti l'alta. Podeu lliurar el corresponent formulari en tramitar l'alta.

Quota segons tarifes de serveis vigents 

 

M A N T E N I M E N T     A L     S E R V E I

 

Amb periodicitat anual, i a banda del corresponent pagament de la quota de manteniment*, caldrà acreditar el manteniment en les condicions declarades en el moment de l'alta, altrament el col·legiat/da quedarà deshabilitat/da temporalment fins a la presentació d'aquesta documentació. Per acreditar el manteniment en alta al servei, caldrà adjuntar el corresponent formulari de manteniment en alta al servei V/RVD/CAP al que s'adjuntarà la documentació acreditativa en funció de cada cas.

L'acreditació del manteniment en alta al servei V/RVD/CAP dona accés a aquells/es qui ho desitgin, a formar part del nostre Torn de Designacions de l'any en què s'acrediti aquesta situació. Podeu lliurar el corresponent formulari juntament amb la resta de documentació.

Quota segons tarifes de serveis vigents 

 

COL·LEGIATS JUBILATS QUE DESENVOLUPEN ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

S'estableix que per aquells col·legiats jubilats que realitzin activitats professionals, facturin menys del salari mínim interprofessional (SMI) i que no tenen l'obligació d'estar donats d'alta com autònoms de SS ni a l'alternativa al Reta, presentin cada vegada que facin un treball una declaració de responsabilitat on indiquin que s'acullen a la Llei 27/2011, de l'1/08/2011 d'actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

 

 

TORN DE DESIGNACIONS

 

Forma part del llistat de tècnics especialistes que EnginyersGI assigna per torn als particulars que s'adrecin a nosaltres.

 

Requisits d'alta al Torn de Designacions:

  • Estar d'alta al servei de Visat/RVD de l'any en curs.
  • No estar expedientat ni tenir cap expedient en curs.
  • Assumir el compromís de no delegació dels treballs assignats per torn.
  • Assumir el compromís de tramitació davant del Col·legi dels treballs assignats per torn.

L'incompliment d'algun dels requisits anteriors implica la baixa immediata del Torn.

 

En cas que el Col·legi rebi una queixa d'un servei procedent del torn de designacions i s'hagi donat una mala imatge del Col·legi com a conseqüència d'aquest servei, es procedirà a donar de baixa al col·legiat/da del Torn i aquest/a no es podrà reincorporar al mateix fins passat un any.