Registre de Societats Professionals

En compliment del que disposa la Llei 2/2007 de 15 de març, de Societats professionals i  Reglament del Registre de Societats Professionals d'ENGINYERS.GI, s'han d'inscriure  obligatòriament al Registre Col·legial de Societats Professionals les societats que tinguin per objecte l'exercici en comú de l'activitat professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial, ja sigui exclusivament o juntament amb l'exercici d'un altra professió titulada i col·legiada, i que tinguin el seu domicili social a la província de Girona.

La inscripció al Registre del Col·legi s'ha de fer una vegada que la societat hagi estat inscrita al Registre Mercantil.

Les Societats Professionals estan obligades a subscriure una pòlisa de responsabilitat civil professional per cobrir els possibles riscos en què puguin incórrer en l'exercici de la seva activitat.

La inscripció de la Societat Professional en el Tegistre implica el pagament d'una quota d'inscripció i d'una quota de manteniment.

Qualsevol variació variació de les dades que afectin a la societat o als seus socis, haurà de comunicar-se al Registre de Societats Professionals d'ENGINYERSGI, per a la seva actualització.

 

Nom de la Societat Professional

ARTEC ENGINYERIA, SLP
BERTRAN ENGINYERIA, SLP
DOMENJÓ ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
DT82 ESTUDI D'ARQUITECTURA
ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP
INGENIERIA NOVELLON, SCP
LINX ENGINYERIA INDUSTRIAL I TELECOMUNICACIONS, SLP
PROISOTEC ENGINYERIA, SLP
QS ENGINYERIA I ASSOCIATS, SLP
REDA BRUSSOSA ENGINYERIA, SLP
ROMO PERITATGES, SLP
SERVEIS D'ENGINYERIA SOBIRANA PARÉS, SLP
SOKAD SOLUCIONS MECÀNIQUES , SLP
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCL PROFESSIONAL