TAAC

TAAC
Taula d'Accessibilitat a les Activitats de Catalunya
Objectius

L'objectiu de la TAAC és harmonitzar criteris d'aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic. 

Per assolir els objectius es formulen propostes que ajuden a homogeneïtzar els criteris d'aplicació de la normativa d'accessibilitat i s'analitza la normativa en matèria d'accessibilitat, aplicable a les activitats.

Funcionament

La Taula es reuneix cada 2 mesos i l'accés és restringit als tècnics qualificats representants de cada entitat. Cada entitat trasllada les consultes formulades pel seu col·lectiu, aquestes s'ordenen per un ordre prioritari que determina la Taula. Un cop s'han ordenat s'analitzen i debaten els temes que s'han de tractar i els acords que s'adopten es difonen a tots els col·lectius integrants.

La secretaria està a càrrec del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Entitats que la formen
   • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CETIC)
   • Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya (CAATEEB)
   • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
   • Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
   • Generalitat de Catalunya. Departament competent en l'àmbit de l'accessibilitat. 
   • Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística
   • Tecnicsmunicipals.cat (representatiu del col·lectiu de tècnics municipals)

Documents relacionats

L'última versió dels documents es troba a la pàgina web del Departament de Drets Socials.

 • Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats en edificis existents (DT-1)
 • Taula d'usos i activitats als efectes dels Criteris TAAC (DT-2)
 • Condicions d’accessibilitat de les cambres higièniques en establiments d’ús públic (DT-3)
 • Condicions d’accessibilitat de l’accés en establiments d’ús públic (DT-4)
 • Criteris referents a situacions i elements diversos (DT-5)
 • Criteris referents a activitats singulars (DT-6)

 

Als documents adjunts hi trobem:

 • La guia per determinar els ajustos d'acessibilitat raonables als establiments d'ús públic.
 • La resposta a la consulta de l'AEIC a l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya al document Adequació dels mecanismes dels edificis existents a les condicions d'accessibilitat previstes al CTE