Finalitat i funcions

F I N A L I T A T S    C E T I G

 

1.La llei atorga al Col·legi la finalitat essencial de vetllar perquè l'actuació i l'exercici professional dels seus col·legiats respongui als interessos i les necessitats de la societat, i especialment la de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

 

2.També té com a finalitat l'ordenació de la professió dins el marc legal aplicable i la defensa i garantia de la llibertat d'actuació professional, així com la representació dels interessos professionals dels seus col·legiats. Les funcions públiques pròpies del Col·legi, que s'exerceixen en règim d'autonomia, són les següents:

 

 • Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos dels destinataris de les actuacions professionals.
 • Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió, i adoptar, si s'escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.
 • Exercir la potestat disciplinària sobre els col·legiats en els termes establerts per la Llei, per aquests Estatuts i pels reglaments disciplinaris i deontològics que els desenvolupin.
 • Visar els projectes i els treballs dels col·legiats en els termes i amb els efectes que estableix la normativa corresponent.
 • Lliurar l'habilitació per a l'exercici professional, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.
 • Promoure i facilitar la formació contínua dels col·legiats.
 • Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.
 • Col·laborar amb l'administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o el Col·legi.
 • Fomentar l'ús de la llengua catalana entre els col·legiats i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió.
 • Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
 • Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
 • Les altres funcions de naturalesa pública que li atribueixi la legislació vigent.

 

 

 

ALTRES ACTIVITATS COL·LEGIALS
 • Fomentar i prestar serveis en interès dels col·legiats i la professió en general.
 • Gestionar el cobrament de les remuneracions i honoraris professionals a petició dels col·legiats, d'acord amb el que estableixin aquests Estatuts i el reglament corresponent.
 • Intervenir, per via de mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre col·legiats o entre aquests i terceres persones, si ho sol·liciten de comú acord les parts implicades.
 • Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici professional.
 • Facilitar informació en matèria d'honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.
 • Custodiar, a petició del col·legiat, la documentació pròpia de l'activitat que els col-·egiats estiguin obligats a guardar per disposició legal.
 • Informar de totes les normes relatives a l'exercici professional que proposin els municipis i el Govern de la Generalitat de Catalunya, i les que elaborin l'Estat i la Unió Europea, en el supòsit que se li sol·liciti directament o mitjançant el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
 • Informar, participar i assessorar en l'elaboració de plans d'estudis a l'ensenyament de l'Enginyeria Tècnica Industrial.
 • Formar part dels patronats universitaris i dels consells socials de les universitats.
 • Participar en els consells, els jurats o els òrgans consultius de les administracions públiques, a requeriment d'aquests.
 • Exercir la representació i defensa de la professió davant els tribunals de justícia, les administracions públiques, les corporacions, les institucions, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser part en tots els processos que afectin els interessos professionals i exercir el dret de petició d'acord amb les lleis.
 • Exercir funcions d'arbitratge de dret privat en els assumptes que li siguin sotmesos.
 • Facilitar les llistes de col·legiats que puguin ser requerits per intervenir com a pèrits en els assumptes judicials o designar-los per si mateix, segons escaigui.
 • Informar i assessorar els col·legiats sobre l'ordenament jurídic relatiu a l'exercici de la professió.
 • Vetllar, i intervenir-hi si cal, per la retribució adequada dels titulats que exerceixin la seva professió per compte d'altres o vinculats a empreses, i mantenir un contacte estret amb els negociadors de convenis col·lectius, i vigilar les disposicions que els despleguin i que els afectin.
 • Totes aquelles altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels col·legiats o que li atribueixi la normativa aplicable.