Normes de col·legiació

La normativa està regulada als Estatuts col·legials

 

Article 4. Composició

 1. El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona col·legiarà obligatòriament les persones que estiguin en possessió dels títols acadèmics d'enginyeria tècnica industrial o graduats d'enginyeria que d'acord amb la legislació vigent habilitin per a l'exercici de la professió que el Col·legi representa.
 2. També s'hi podran integrar amb caràcter voluntari i per gaudir dels serveis col·legials els enginyers graduats de l'àmbit industrial i d'altres titulacions d'enginyeria que no s'hagin de col·legiar en una altra corporació.
 3. El terme col·legiat utilitzat en aquests estatuts es refereix tant a les persones col·legiades obligatòriament com a les integrades voluntàriament, llevat dels supòsits en què es prevegi altrament.
 4. Per a l'exercici professional a l'àmbit territorial establert a l'article 3 d'aquests Estatuts, tant per compte propi com per compte d'altri i amb independència que es visin o no els treballs professionals, és requisit necessari estar col·legiat en el col·legi professional que correspongui.
 5. La incorporació en el col·legi corresponent ve determinada per la ubicació del domicili únic o principal del professional i l'habilita per exercir la professió a tot el territori de l'Estat.

 

Article 8.  Requisits d'incorporació

Per ingressar al Col·legi són necessaris els següents requisits:

 1. Estar en possessió de qualsevol de les titulacions a què fa referència l'article 4.1 d'aquests Estatuts.
 2. No estar sotmès a causa d'incompatibilitat, ni condemnat a inhabilitació per sentència ferma.
 3. No estar sotmès a cap causa de inhabilitació o suspensió en l'exercici de la professió.
 4. Presentar la sol·licitud d'incorporació i satisfer la quota de ingrés al Col·legi.

 

Article 10. Pèrdua de la condició de col·legiat

 1. La baixa en el col·legi es pot produir:
 • a) A petició de la persona col·legiada.
 • b) Per incompliment reiterat del pagament de les quotes col·legials, prèvia comunicació fefaent del col·legi.
 • c) Per la pèrdua dels requisits exigits per la col·legiació.
 • d) Per expulsió, de conformitat amb el que disposa el règim disciplinari.
 • e) Per incompliment de les sancions econòmiques imposades.
 • f) Per defunció.

2. En el supòsit de baixa per impagament, l'abonament dels imports pendents i els seus interessos legals, comporten la rehabilitació automàtica de l'alta col·legial, excepte en els supòsits que romangui algun altre motiu de baixa.

3. La baixa col·legial implica automàticament la suspensió en l'exercici lliure professional des del moment en que es rebi la comunicació fefaent del Col·legi en el domicili facilitat pel col·legiat o, subsidiàriament, des del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

 

Article 11 Drets dels col·legiats

 

Els col·legiats gaudiran dels següents drets:

1. Exercir la professió, d'acord amb les lleis i aquests Estatuts, en tot el territori de l'Estat Espanyol, i en compliment de la normativa comunitària i, eventualment, de l'establert pels diferents estats de la Unió Europea, a tot el territori d'aquesta. Els col·legiats solament podran estar subjectes al deure de comunicació al col·legi professional on hagin de prestar els seus serveis.

2. Tenir accés a l'ús i aprofitament de tots els béns i serveis prestats pel Col·legi.

3. Prendre part en les votacions i deliberacions de les juntes generals en la forma prevista en aquests Estatuts.

4. Ser elector i elegible als càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi, d'acord amb el que s'especifica en aquests Estatuts.

5. Dur a terme els encàrrecs de la seva competència que li siguin sol·licitats pel Col·legi o que els puguin correspondre per torn, d'acord amb el reglament que amb aquest efecte s'aprovi

6. Disposar de l'ajuda del Col·legi quan es lesionin els seus drets o interessos professionals.

7. Rebre informació de les activitats col·legials i participar-hi a través dels mecanismes que es determinin en

cada cas.

 

Article 13. Deures dels col·legiats

1. Actuar segons les normes i tècniques pròpies de la professió.

2. Seguir una formació continuada.

3. Cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en que puguin incórrer a causa de l'exercici lliure de la professió.

4. Complir els Estatuts i els acords de la Junta General i la Junta de Govern.

5. Atendre les càrregues que, amb caràcter general, es fixin i satisfer les quotes ordinàries i extraordinàries que s'imposin per al manteniment del Col·legi, així com les que els Estatuts fixin amb caràcter obligatori.

6. Els col·legiats que, dintre del període establert, deixin de pagar una quota anyal, prèvia instrucció del corresponent expedient, podran ser donats de baixa del Col·legi, i perdran tots els seus drets fins que no satisfacin les quotes pendents, més els seus interessos, i les successives que s'hagin imposat als altres col·legiats dintre del període de la baixa.

7. A efectes col·legials, els col·legiats hauran de designar un domicili i comunicaran per escrit a la Secretaria del Col·legi els canvis de domicili i les absències que siguin superiors a dos mesos consecutius.

8. A tots els efectes col·legials, s'entendrà com únic domicili el que consti en la Secretaria del Col·legi i seran eficaces les notificacions que s'hi dirigeixin.

9. Els col·legiats, en l'exercici professional, actuaran dintre de la legalitat vigent i amb absolut respecte al codi deontològic vigent. Concretament, hauran d'actuar amb el major zel en l'execució dels encàrrecs que rebin i en guardaran el secret professional.

10. Els col·legiats podran fer-se càrrec d'un encàrrec fet a un altre company, d'acord amb les normes de deontologia i ètica professional.

11. Abstenir-se d'actuar quan concorri alguna incompatibilitat legal o quan sorgeixi conflicte d'interessos amb els destinataris dels seus serveis.

12. Al secret professional d'acord amb la Constitució i la legislació aplicable.

13. Posar els seus coneixements i la seva capacitat professional a la disposició de l'Administració en els supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública.

14. Observar, envers els òrgans de govern del Col·legi, la disciplina adient i els deures d'harmonia professional entre els col·legiats.

15. Sotmetre a visat i registre del Col·legi la documentació de caràcter professional que presenti davant els organismes oficials.

16. Sotmetre, sempre que existeixi comú acord entre les parts implicades, les diferències professionals que es produeixin entre col·legiats a l'arbitratge i a la conciliació del Col·legi.