Política de privacitat

Política de privacidad

 

AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES


En compliment amb el deure d'informació recollit en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona amb domicili en C/ Barcelona 33, 1er 17002 Girona i N.I.F.: Q26755299B, és titular d'aquest lloc web. 

 

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i abstenint-se d'utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets del titular (d'ara endavant, ENGINYERS.GI), de la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del present lloc web a:

·         En cas que se li faciliti, l'Usuari ha de custodiar adequadament el “Nom d'Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per ENGINYERS.GI, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un ús indegut d'aquests.

·         No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.

·         No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d'alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ENGINYERS.GI de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament d'aquests.

·         No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, Informacions, programes, documents electrònics, o, en general, els fitxers, de ENGINYERS.GI, dels Usuaris o de tercers.

·         Els menors d'edat per a fer ús del lloc web de ENGINYERS.GI, han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ENGINYERS.GI és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web (www.enginyersgi.cat), així com dels elements continguts en la mateixa (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ENGINYERS.GI. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ENGINYERS.GI.


Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'ENGINYERS.GI.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

ENGINYERS.GI no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que ENGINYERS.GI desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
Tant l'accés als portals d'ENGINYERS.GI com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
ENGINYERS.GI no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
ENGINYERS.GI no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web d'ENGINYERS.GI.

No obstant això, i en compliment del que es disposa en la LSSICE 34/2002, de l'11 de juliol, ENGINYERS.GI es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb ENGINYERS.GI.

ENGINYERS.GI no se responsabiliza de las contestaciones que se realicen a través de las distintas direcciones de correo electrónico que aparecen en su portal, por lo que en ningún caso podrá derivarse efecto jurídico vinculante de las mismas.

 

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

ENGINYERS.GI i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili d'ENGINYERS.GI. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús del lloc web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ENGINYERS.GI i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid, Espanya.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Marc legislatiu

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona es basa en el següent marc jurídic:

·         Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

·         Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties de drets digitals.

·         Les directrius del Grup de Treball de l'Article 29

·         La Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (L.S.S.I.C.E.).

·         Responsable del tractament de les seves dades:

·         Identitat: C Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (d'ara endavant ENGINYERS.GI), és el titular del lloc web: https://www.enginyersgi.cat

·          I.F.: Q6755299B

·         Adreça Postal: C/ Barcelona 33, 1er 17002 Girona)

·         Telèfon: 972 207 444

·          Correu electrònic: cetig@cetig.ca

       Xarxes socials

 

ENGINEYRS.GI disposa de perfils a diferents xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d'atenció i interacció social.

 

A continuació, els enllacem les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les quals ENGINEYRS.GI té perfil obert:

 Twitter         Facebook          YouTube         LinkedIn         Instagram

 

Finalitat amb la qual tractem les seves dades personals

ENGINYERS.GI informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla:

  • ·         La inclusió en l'agenda de contactes d'usuaris.
  •          L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte del nostre lloc web.
  •          La prestació dels serveis d'ENGINYERS.GI als usuaris del lloc web.
  •          Gestionar la Relació Contractual i/o comercial i verificar el compliment de les Condicions Generals i Particulars que l'Usuari hagi acceptat a cada moment en relació amb la seva utilització del lloc web.

Legitimació per al tractament de les seves dades:
Consentiment exprés de l'usuari a través de la selecció de la casella check d'enviament del formulari on verifica el seu consentiment.
Si l'usuari és col·legiat/a les bases jurídiques que legitimen els tractaments indicats són, l'execució del contracte de prestació de serveis prèviament contractat, i l'interès legítim d'ENGINYERS.GI.

 

Temps que conservarem les seves dades

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament d'aquesta. Mantindrem les dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb l'usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals

 

Destinataris als quals es comunicaran les seves dades

ENGINYERS.GI informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament.

 

Els seus drets quan ens facilita les seves dades

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, podran oposar-se al tractament de les dades, així com exercir el dret a la portabilitat de les seves dades. 

Per a fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, a la següent adreça correu: cetig@cetig.cat, aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms que haurà d'acreditar la seva identitat amb la còpia del DNI o passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents, en aquest cas es respondrà per correu electrònic, tret que en la seva petició indiqui una altra via de comunicació, o també mitjançant comunicació escrita, a la següent adreça postal: C/Barcelona 33, 1er 17002 Girona, aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms que haurà d'acreditar la seva identitat amb la còpia del DNI o passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents.

 

Delegat de Protecció de Dades d'ENGINYERS.GI

El Delegat de Protecció de Dades és l'encarregat de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals d'ENGINYERS.GI, i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades d'ENGINYERS.GI.

§  Identitat: Jordi Casadevall Fuster de Pont de Pedra Advocats S.C.

§  Adreça: Pujada Pont de Pedra, 3, 1r 17004  Girona

§  Telèfon: 972 487 763

§  Correu electrònic: jcasadevall@advocatspontdepedra.cat

 

Assenyalar que, si considera que ENGINYERS.GI no ha tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa i/o desitja presentar la reclamació dels seus drets en matèria de protecció de dades, com ara l'accés, la rectificació de les dades, la supressió, la limitació, l'oposició al tractament de les dades, així com exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, pot fer-lo davant el Delegat de Protecció de Dades d'ENGINYERS.GI, mitjançant comunicació escrita, aportant el seu nom i cognoms que haurà d'acreditar la seva identitat amb la còpia del DNI o passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents a la següent adreça: ENGINYERS.GI, C/Barcelona 33, 1er 17002 Girona, o bé enviant un correu electrònic a: cetig@cetig.cat aportant el seu nom i cognoms que haurà d'acreditar amb la còpia del DNI o Passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents. En aquest cas es respondrà per correu electrònic, tret que en la seva petició indiqui una altra via de comunicació.
Així mateix, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'exercici d'aquests drets és gratuït.