Taules consultives

TAULES CONSULTIVES
 
TAAC TINSCI
La Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya harmonitza els criteris d'aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat (autonòmica i estatal) en activitats d’ús públic. La Taula d'Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis homogeneïtza els criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics.
TC-IE TC-IG
La Taula Consultiva d'Instal·lacions Elèctriques unifica els criteris interpretatius en matèria d'instal·lacions elèctriques de baixa i d'alta tensió subjectes a reglament. La Taula Consultiva d'Instal·lacions RITE i de Gas unifica els criteris interpretatius en matèria d'instal·lacions receptores de gas subjectes a reglament.
TC-IF TID-PAU
La Taula Consultiva d'Instal·lacions Frigorífiques unifica els criteris interpretatius en matèria d'aquestes instal·lacions subjectes a reglament. La Taula d'interpretació I Desplegament dels Plans d'Autoprotecció homogeneïtza els criteris d'aplicació del decret 30/2015.