Finestreta única: Registre de Col·legiats

Registre de col·legiats

En aquest cercador podeu comprovar l'estat de col·legiació de qualsevol Enginyer/a, tant si exerceix per compte propi com per compte aliè, en l'àmbit territorial del nostre Col·legi.

Al registre sols hi consten les dades professionals que ens han facilitat les persones col·legiades. Si ets col·legiat/da i vols modificar-les o actualitzar-les, contacta amb nosaltres.

Si necessita ajuda per trobar un/a col·legiat/da, contacti amb nosaltres.

 


La legislació actual obliga a estar col·legiat/da i disposar de pòlissa de Responsabilitat Civil Professional per poder exercir la professió d'Enginyer Tècnic Industrial.

Totes les persones col·legiades a ENGINYERS.GI en actiu disposen de la cobertura bàsica de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva amb la companyia asseguradora Catalana Occidente, ampliable en tres límits possibles de cobertura. Tant en la cobertura bàsica com en l'ampliadaels treballs que requereixen visat obligatori segons Real Decret 1000/2010, de 5 de agost, sobre visat col·legial obligatori, i tots aquells que segons norma col·legial precisen Visat Voluntari o Registre de Verificació Documental queden exclosos de cobertura si no s'han Visat o Registrat davant del Col·legi.

818 registres trobats
Col·legiatNomCognomsHabilitat
01165 Jordi BRULL MIR
01517 Miquel OLIVERAS BAGUE
02380 Josep VIÑAS TURBAU
02502 Manuel SANTOS OLLE
02720 Joan SAROLA PRAT
02777 Ángel LÓPEZ SÁNCHEZ
02802 Francesc LLOVERAS CASTILLO
02936 Miquel VILLANUEVA SACRISTAN
03031 Rafel FERRER QUERA
03035 Joaquim RAMIREZ DE CARTAGENA PASSOLS
12345678910...