Normativa aplicable

 

ESTATUTS

 

Estatuts vigents del Col·legi 

  • RESOLUCIÓ JUS/2787/2020, de 30 d’octubre de 2020, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

 

Així com les diferents versions anteriors

 

 

CODI DEONTOLÒGIC

 

JUS/328/2010, de 2 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s'inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Codi deontològic del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

 

 

NORMATIVA APLICABLE

 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col-legis professionals (catalana)

 

PROTOCOL D'ASSETJAMENT DE GÈNERE