Regulació de la professió

Atribucions - Competències

QUÈ SÓN LES ATRIBUCIONS?

Les atribucions professionals defineixen els àmbits en els quals un professional pot desenvolupar la seva activitat, estableixen les condicions per a aquest exercici i fixa les limitacions qualitatives o quantitatives que puguin existir. A Espanya és l'Administració de l'estat qui estableix les atribucions.

Perquè no existeixi intrusisme entre professions o un exercici irresponsable d'aquesta, existeixen diferents disposicions reglamentàries que delimiten les tasques pròpies de cada àmbit professional.

No totes les titulacions donen accés a professions refulades amb atribucions proefssionals pròpies

 

DIFERÈNCIA ENTE ATRIBUCIONS I COMPETÈNCIES

Les competències són els coneixements que s'adquireixen al llarg de la vida. Un professional pot adquirir una aptitud que es converteix en competència, però per a  aconseguir una atribució legal no sols es requereix el coneixement, a més fa falta un document que li acrediti que pot fer ús d'aquesta destresa a través d'un marc normatiu. A Espanya el títol acadèmic oficial confereix les atribucions específiques determinades per Llei, sent important destacar que les titulacions universitàries formen competencialment a l'alumne, però no totes donen accés a aquestes atribucions professionals.

 

TOTS ELS TÍTOLS D'ENGINYERIA TENEN ATRIBUCIONS PROFESSIONALS?

No, només tenen atribucions professionals aquells títols pe als quals una disposició legal atribueix competències específiques.

Per exemple, els enginyers tècnics industrials tenen àmplies atribucions segons Llei 12/1986 d'1 d'abril, sobre Regulació de les Atribucions Professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics i Disposicions Complementàries. 

De la pluralitat de títols oferts per les diferents universitats únicament aquells títols de Grau que verifiquen els requisits establerts en l'Ordre CIN/351/2009 confereixen atribucions professionals, en aquest cas les de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial.

Davant l'excessiva oferta de títols de Grau i màster, és important que els futurs estudiants obtinguin una informació adequada respecte a les diferències entre uns títols i altres quant a l'existència o no d'atribucions professionals, aspecte que marcarà de manera determinant la capacitat de projecció professional.