Associació d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona

Constitució

A l'emparament de la Llei 19/1977 de l'1 d'abril i el Reial Decret 873/1977 del 22 d'abril reguladora del dret d'associacions es constitueix l'Associació que es denomina ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA "AETIG" amb l'adequació de les titulacions psot Bonolia, l'associació passa a anomenar-se ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINEYRS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA "AETIG" 

 

Objecte i finalitat

Constitueix l'objecte de l'Associació, tota activitat lícita que pugui beneficiar els interessos econòmics i professionals dels membres de l'Associació.

Les finalitats específiques seran les següents:

a).- Defensa dels interessos legítims dels seus associats.

b).- Representació a nivell de les comarques de la província de Girona de l'Associació a tots els efectes professionals.

c).- Sostenir i fomentar tota mena d'activitat que ajudi al compliment dels seus fins.

d).- Edició de revistes, butlletins i publicacions en general, destinades a la informació dels associats i a la difussió de la problemàtica sectorial i de les activitats de l'Associació.

e).- Contractació i representació col.lectiva per subministres i serveis.

f).- Realització pròpia d'enquestes i estudis, i participació en les que realitzin altres organismes.

g).- Sosteniment de les activitats enquadrades per l'Associació.

h).- Foment de les activitats enquadrades per l'Associació.

i).- Assessorar i informar a tots els organismes de l'Administració Pública, així com als membres de l'Associació, d'aquelles situacions que afectin a l'economia de les empreses o del sector, realitzant les oportunes propostes i informes.

j).- Representar els associats, defensant els interessos comuns als seus membres davant qualsevol organisme, jurisdicció o instància, incloent la negociació col.lectiva laboral i sindical.

k).- Participar d'acord amb la legislació vigent, en els organismes i entitats de l'Administració Pública i en les seves institucions, i en les de caràcter consultiu o tècnic relacionades amb el sector.

l).- Participar en la regulació i perfeccionament de la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial, i assumint, en instància prèvia, l'arbitratge quan calgui i en sigui requerida.

m).- Organitzar conferències, col.loquis i altres actes de semblant naturalesa pel foment d'estudis de temes econòmics, socials i de producció, d'interès pels seus membres.

n).- Crear i mantenir Serveis d'interès comú tals com: Assessoria Tècnica, Jurídica, Laboral, Econòmica i Financera.

o).- Prestació d'altres serveis d'interès general quan l'Associació ho estimi oportú.Assemblees

 

Avís legal AETIG      Política de privacitat