Portal de Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTRCAT) i la 19/2013 de 9 de desembre de transparència (LTBG)

La LTRCAT és aplicable als col·legis professionals en allò que afecti l'exercici de llurs funcions públiques (art. 3.1, lletra b). i la LTBG en els sesu articles 2 i 3.

Són activitats subjectes a Dret Administratiu i sobre les que el Col·legi ha d'informar, en els termes establerts a la LTRCAT, les següents: la col·legiació; la inscripció en el registre de societats professionals; l'ordenació de l'activitat professional; l'exercici de la facultat disciplinària en l'ordre professional i col-legial; el visat de treballs professionals; la col·laboració amb les Administracions Públiques en l'exercici de funcions públiques; així com qualsevol altra funció subjecte a Dret Administratiu.

 

 

Seu  col·legial

C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona   telèfon:  972 207 444       Correu electrònic:  cetig@cetig.cat   contacte a   través de la web

 

 

 

Institució, finalitat i funcions                            Estructura organitzativa          

                                

 

 

              Normativa aplicable                                  Convenis, contractes i subvencions    

                     

 

 

Memòria                                                              Assembles  

                   

 

 

                         Estats financers                                                                Atribucions / competències

                                 

 

         

Protecció de dades            Protocol d'assetjament de gènere        Canal denúncies