ON4 - Protecció de dades

ON4 ofereix  les següents condicions econòmiques a les persones col·legiades:

 

Per empreses de fins a 10 empleats, risc baix:

-Adaptació al RGPD + LOPDGDD: 450,00.-€, més IVA – 20% DE DTE

-Formació (opcional): 225,00.-€(sense cost de gestió per a la bonificació )

-Manteniment: 220,00.-€ ANUALS, més IVA.

 

Autònom professional, risc baix:

-Adaptació al RGPD + LOPDGDD: 250,00.-€, més IVA – 20% DE DTE

-Formació (opcional): 150,00.-€

-Manteniment: 200,00.-€ ANUALS, més IVA.

 

En el supòsit que el client es trobi degudament adaptat al RGPD i LOPDGDD, i contracti únicament el servei de  manteniment, serà requisit previ a la seva contractació, la realització d’una Auditoria i un Anàlisis d’Avaluació d’Impacte

 

Els honoraris de manteniment comprenen tant la realització de les modificacions com requereixi l’entitat obligada,  sense limitacions, l’ auditoria anual obligatòria, incloent, a més a més, els serveis d’assistència i orientació jurídica en matèria de protecció de dades d’acord amb el previst al RGPD.

Sempre que la persona col·legiada disposi de treballadors i estigui al corrent de pagament de les seves obligacions davant la Seguretat Social, la formació serà gestionada a través de FUNDAE, esdevenint totalment bonificable, sempre i quan existeixi crèdit formatiu disponible, que ON4 comprovarà amb caràcter previ de l’ inici de l’acció formativa.

 

La quota de manteniment inclou els serveis d’Auditoria i totes les modificacions necessàries en relació a :

 

- Altes i baixes de sistemes informàtics.

- Altes i baixes de personal, i canvi de president/a quan esdevingui

- Inclusió de pàrquing o altres sota la mateixa identificació fiscal

- Canvi de gestoria, proveïdor informàtic, empresa de neteja i/o manteniment o bé, de qualsevol Encarregat del Tractament, que implica la redacció d’un nou contracte.

- Canvis en el tractament de les dades, inclusió de tractament videovigilància.

- Canvis en el nivell del risc en la seguretat de les dades tractades. Anàlisi de risc.

- Avaluació de les mesures tècniques, organitzatives i jurídiques per evitar possibles riscos respecte al tractament de dades.

- Auditoria interna bianual

- Certificat de compliment en matèria de Protecció de Dades

 

Per demanar informació podeu enviar un correu a dpo@on4.es  enviant còpia  a cetig@cetigcat, identificant-vos com a persona col·legiada aENGINYERS.GI