Impresos d'alta i baixa col·legial

A L T A   I    B A I X A    C O L · L E G I A L

 

A l t a    c o l · l e g i a l

 

Documents necessaris per tramitar l'alta al Col·legi:

  • Original del títol o del resguard
  • DNI
  • 1 fotografia de mida carnet
  • Número de compte bancari per domiciliar els rebuts col·legials
  • Emplenar els impresos de sol·licitud d'alta

Altres requisits:

Signar fitxa registre de signatures.

Imprès sol·licitud alta col·legial

 

B a i x a    c o l · l e g i a l

 

En el supòsit que un/a professional col·legiat/da vulgui tramitar la seva baixa voluntària, caldrà complimentar degudament l'imprès corresponent i fer-lo arribar a la seu del Col·legi i per correu electrònic signat electrònicament.

També, caldrà formalitzar la baixa de l'Associació d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona, s'haurà d'omplir el corresponent formulari de baixa.

 En cas de baixa per defunció, cal fer arribar còpia del corresponent certificat de defunció al Col·legi per tal que es pugui procedir als tràmits oportuns (baixa RC Professional, comprovació de possible indeminització a beneficiaris d'assegurances de vida...)

Cal enviar al col·legi els dos documents següents:

 

Imprès baixa col·legial

Imprès baixa Associació