El Col·legi al costat dels col·legiats defensant la professió

El Col·legi al costat dels col·legiats defensant la professió

Sentència Jutjat Contenciós Administratiu 3  de Girona.

Data de resolució:3/12/21 Núm. 233/2021S

La resolució emesa,  estima el recurs que es va interposar contra l'expedient sancionador per infracció greu de la Llei 9/2014 de Seguretat Industrial, en una instal·lació elèctrica de baixa tensió d'un local de pública concurrencia.

L’expedient sancionador, es va iniciar arrel d’una inspecció, al voltant d’un any i mig desprès de la data de  signatura del certificat final i de la inspecció de conformitat de l’Organisme de Control de la instal·lació, arran d'una denúncia feta per la propietat del local per unes desavinences amb el titular de l’activitat, en que es va detectar, previ repicat de les parets,  que en les parts no visibles de la instal·lació encastada, el cablejat, a l’interior no complia amb les prescripcions tècniques de seguretat, en canvi les parts visibles del cablejat si que complien la normativa. Tant al projecte com les instruccions donades  a les visites d’obra i al llibre d’ordres hi consta el cablejat correcte, però l’operari de l’instal·lador es va apartar de les indicacions i va manipular el cablejat de forma que aparentment les parts visibles complien la normativa però les parets encastades, i per tant no visibles, no.


La Generalitat de Catalunya, en totes les seves instancies,  va desestimar les al·legacions formulades en l’expedient administratiu en que s’al·legava que el tècnic va actuar amb la deguda diligència, donat que qui es va apartar del projecte i de les instruccions va ser l’instal·lador, qui a més va pretendre enganyar i va aconseguir-ho, tant a l’enginyer com a l’inspector de l’Organisme de Control.

A més a més la Generalitat de Catalunya,  va fer  un pas més endavant i en la justificació de les resolucions esmenta el següent:

En primer lloc cal dir que en cap moment s'ha qualificat la responsabilitat com a objectiva sinó que el que  és objectiva és l'actuació de l'expedientat, és a dir que va certificar que una instal·lació s'adequava al projecte quan no era cert, que la instal·lació no s'havia executat d'acord amb el projecte. Si bé no s'aprecia l'existència de dol, si concorre la culpa, tal i com estaleix l'article 28.1 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic atès que l'expedientat o va supervisar l'obra durant la seva execució amb la suficient diligència


Acaba sancionant al col·legiat per no haver supervisat l’obra durant l’execució.

Vist el desenvolupament dels fets, de les reunions fetes, per tractar la qüestió,  amb el Departament corresponent de la Generalitat a Girona i amb l’assessorament de l’advocat del Col·legi, El Col·legi es va posicionar al costat del col·legiat, i vist el raonament final del motiu de la sanció, en defensa del col·legiat i per extensió de tot el col·lectiu,  en desacord als raonaments exposats i la sanció, es va presentar demanda  al Jutjat Contenciós Administratiu.


El contingut de la Resolució és molt important, per a tot el  nostre col·lectiu, doncs  en el cas de prosperar la visió tant estricta de la Generalitat, suposava a la pràctica que tot professional de l’enginyeria técnica industrial havia d’estar present les 24 hores, a l’obra, supervisant  i revisant contínuament  l’execució dels treballs.


Això era i és un contrasentit perquè impossibilitaria materialment la feina de qualsevol enginyer donat que és impossible supervisar, a tota hora.  tota l’execució material d’una instal·lació.

Es a dir, segons la Generalitat no és suficient que el tècnic doni instruccions, sinó que ha de dirigir i revisar, a tot hora,  tota l’execució dels treballs.


La sentència, a part de retreure a la Generalitat que durant la tramitació del procediment administratiu es varen vulnerar els drets del col·legiat, estima el recurs presentat per aquest i entén que no se li pot exigir cap tipus de responsabilitat per l’actuació fraudulenta de l’instal·lador, quan la seva activitat (projecte i ordres donades) s’adeqüen a la legalitat, i que no se li pot exigir, i aquesta és la part important de la sentència, que vetlli o supervisi l’execució material dels treballs, a tot hora, ja que això és del tot impossible, donat que no pot estar només a un sol lloc per la naturalesa de la seva feina.


La Junta de Govern